Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Religion och kultur som fenomen i inkluderingsarbete


Projektet genomförs inom ramen för Forskningsrådet för interkulturell dialog

Startdatum

2019-08-01

Slutdatum

2020-06-01

Forskning genom studier via World Value Survey hävdar att Sverige kan beskrivas som ett av världens mest sekulariserade länder. Många asylsökande och nyanlända kommer emellertid från sociala och kulturella sammanhang där religion och tradition i hög grad präglar både livsvillkor och det vardagliga livet. Forskning som berör målgruppen, som under senare år kommit till Sverige och deras möte med det civila samhället, kan ge ett viktigt kunskapsbidrag om hur sådana möten konstitueras. Det finns studier som pekar på att immigranten blir en individ i limbo i två världar, en ”människa i mellanrummet”.

Sekulariseringen som fenomen i Sverige kan dock ifrågasättas och det kan hävdas att traditionell gudstro och kyrkotillhörighet har förändrats, dvs. religiositet visar sig i andra former. När det gäller migranter finns studier som visar att många upplever sig vara mer religiösa efter migrationen än innan. Från att uppleva religionen som en rutiniserad självklarhet (dvs. individers och gruppers habitus) blir religionsutövandet något som kräver personligt ställningstagande och val.

Frågeställningar: 1) Vilka förutsättningar upplever företrädare för skilda trosuppfattningar och medlemmar att det finns för möten och dialog i religiösa och kulturella frågor? 2) Hur transformeras och nyskapas religionen från hemlandet hos immigranter? 2) Vilken roll spelar föreningar med koppling till religion och kultur i området för att främja inkludering i samhället?

Studien genomförs på två större orter i västra Sverige. Projektet pågår under perioden augusti 2019-juni 2020.