Huvudmeny

SUBSTANCE OVER FORM – en rättsvetenskaplig studie med utgångspunkt i redovisningsrätten


Det huvudsakliga syftet med projektet är att visa på olika tolkningar av innebörden av principen substance over form i de internationella redovisningsrättsliga normerna. Normerna för bl.a. redovisning av varulager, materiella anläggningstillgångar, förvaltningsfastigheter, immateriella tillgångar, entreprenader, finansiell och operationell leasing undersöks för att utreda om dessa kan ge uttryck för principen substance over form.

Startdatum

Slutdatum

2010-10-29

Nationella företag och investerare blir allt mer globalt verksamma. För att ett effektivt utnyttjande och allokering av resurser skall kunna ske, är det viktigt att den ekonomiska information som lämnas till företagens intressenter blir jämförbar mellan företag i olika länder. En annan viktig princip är att normerna skall syfta till att återspegla verkligheten och den ekonomiska innebörden av transaktioner och händelser vid den finansiella rapporteringen (substance over form). EU har därför givit kommissionen i uppdrag att utge internationella redovisningsstandarder (IAS/IFRS) i form av förordningar som utarbetats av den privaträttsliga organisationen International Accounting Standards Board (IASB). Normerna är bindande för börsnoterade företag i EU: s medlemsländer vid upprättande av finansiella rapporter för koncerner. I den mån normerna inte strider mot svensk lag blir normerna även bindande vid upprättande av finansiella rapporter i de enskilda börsnoterade bolagen. 

Det huvudsakliga syftet med projektet är att visa på olika tolkningar av innebörden av principen substance over form i de internationella redovisningsrättsliga normerna. Normerna för bl.a. redovisning av varulager, materiella anläggningstillgångar, förvaltningsfastigheter, immateriella tillgångar, entreprenader, finansiell och operationell leasing undersöks för att utreda om dessa kan ge uttryck för principen substance over form.

Forskningsledare

Extern forskningsledare

  • Robert Påhlsson, Göteborgs Universitet och Sten-Eric Ingblad