Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap


Projektet syftar till att skriva en vetenskapligt grundad bok om skolbibliotekets roller i förändrade politiska och pedagogiska landskap. Boken kommer att ge en genomlysning av skolbiblioteksområdet och bygger på det senaste decenniets svenska och internationella forskning med inriktning mot skolbibliotekets pedagogiska roller i relation till informationskompetenser och lässtimulans.

Startdatum

2013-02-01

Slutdatum

2013-10-31

Under de senaste åren har förutsättningarna för de svenska skolbiblioteken förändrats dramatiskt. Den nya skollagen, som trädde i kraft i juli 2011, har skärpt kraven på tillgång till skolbibliotek i grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola och sameskola. Detta innebär att Skolinspektionen nu har i uppdrag att tillse att lagen följs. En rad intresseorganisationer är aktiva i att lyfta frågan om vad den nya lagen bör få för konsekvenser för skolbibliotekens verksamheter.

Vidare har den snabba tekniska utvecklingen, tillsammans med det breda genomslaget för undersökande och projektbaserade arbetssätt i skolan ställt skolbiblioteken inför nya krav och utmaningar. Under det senaste decenniet har resultat från både nationell och internationell forskning visat vad skolbibliotek kan ha för betydelse för elevers lärande.

Boken, som är en antologi, kommer att ges ut under hösten 2013, kommer att vara av intresse för skolbibliotekarier, skolledare och andra pedagogiska yrkesgrupper, samt fungera som kurslitteratur i utbildningar för bibliotekarier och lärare.

Bokens redaktörer är Louise Limberg och Anna Hampson Lundh. Medverkande författare är även Mats Dolatkhah, Cecilia Gärdén och Helena Francke, alla verksamma forskare vid Högskolan i Borås.

Publikationen finns tillgänglig via DiVA