Huvudmeny

Skolprestationer och kön. Om undervisning, ungdomsgrupper och lokala villkor


Aktuell betygsstatistik för grundskolan visar att flickor på gruppnivå ligger omkring tio procent högre än pojkar. Lyssnar man till mediala och politiska debatter är det lätt att få intrycket att denna könsskillnad är ett nytt fenomen och att pojkars situation nu är betydligt mer bekymmersam än tidigare. Att flickor som grupp har högre betyg än pojkar är dock inte nytt, utan ett välkänt mönster både i Sverige och andra västländer.

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2013-12-31

Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur relationen kön och skolprestation förstås och kommuniceras i olika undervisningspraktiker och lokala omgivningar. Övergripande frågor att studera är a) Vilka föreställningar om skolprestationer och betyg uttrycker ungdomar i samtal med varandra? Hur relaterar dessa till dominerande femininiteter och maskuliniteter i kamratgruppen? b) Vilka föreställningar om skolprestationer, betyg och kön kommuniceras i undervisningen? c) Hur ser ungdomarna i olika lokala omgivningar på betydelsen av skolprestationer och betyg för sitt nuvarande och framtida liv? Detta kommer att studeras empiriskt i en etnografisk studie om totalt nio klasser i årskurs nio. I var och en av klasserna genomförs observationer av undervisningen med fokus på vad som kommuniceras om skolprestationer, betyg och kön såväl symboliskt som i relation till konkreta elever och elevgrupper. Detta inkluderar kommunikation både inbördes mellan elever och mellan elever/lärare. Därtill genomförs intervjuer med elever om hur de för egen del ser på betydelsen av skolprestationer och betyg. Det senare antas variera mellan olika lokala omgivningar, med olika förutsättningar för fortsatta studier och yrkesarbete. Den empiriska studien omfattar därför skolor från olika omgivningar. Projektet vill också ta hänsyn till att enskilda skolor i socioekonomiskt likartade områden skiljer sig åt med avseende på medelbetyg. Urvalet görs därför så att det inkluderar skolor från såväl arbetarklass- som mellanskiktsområden med, inom var och en av dessa, olika betygsnivåer.

Områden