Huvudmeny

Socialt hållbart byggande och boende


Ett av delprojekten inom Innovationsplattform Norrby var inriktat mot frågor om inkluderande medborgarskap. I rapporten ”Inkluderande medborgarskap. Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby” (Vetenskap för profession, 34 - 2016) utreds och diskuteras frågor om innebörd och utmaningar om social hållbarhet. I rapporten beskrivs hur byggande och boende i stadsdelen Norrby historiskt sett är nära sammanvävda med sociala förhållanden. Denna beskrivning och analys pekar också på förutsättningar och villkor för stadsutveckling idag och framtiden. Sanering, separering och segregation är begrepp som i hög grad kan sägas sammanfatta och har påverkat stadsdelens identitet i staden som helhet. Den sociala mixen har bland annat motverkats genom brist på blandade boendeformer.

Startdatum

Begrepp som segregation och gentrifiering, integration och inkludering belyses och diskuteras i rapporten. Det betonas också att social hållbarhet är ”nära knuten till upplevelsen av inkluderande medborgarskap, som är baserat på tillgång och tillgänglighet till samhälleliga resurser, samhörighet och trygghet” (s. 33). I Plan- och bygglagen (2010: 900) anges i portalparagrafen (1 kap. 1§) att byggnation ska ”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförehållanden…”. Det betyder att byggande inte bara ska handla om boendeformer utan ska ses som en fundamental del i människors livsmiljö och förutsättningar för att leva ett gott liv. Social hållbar utveckling är nära knuten till en rad villkor och förutsättningar när det gäller byggande och boende.

Inom CHS har flera projekt genomförts som syftar till kunskapsutveckling om frågor som rör sociala aspekter och förutsättningar för byggande och boende, inte minst för de som är mest i behov av samhälleliga insatser.

Centrumbildningar