Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Termisk förbehandling av svartlut


Detta projekt undersöker möjligheten att använda pyrolys av svartlut från sulfatmassatillverkning som ett försteg innan förbränningen i sodapannan och därigenom kunna öka effektiviteten. Genom en kontrollerad och långsam upphettning minskar mängden av alkali (natrium och kalium) som övergår till gasfas och skapar därmed förutsättningar för ett flertal förbättringar med bibehållen kemikalieåtervinning.

Diarienummer

FO2014/9

Startdatum

2014-04-01

Slutdatum

2016-03-31

Dels minskar korrosionen på värmeväxlarna eftersom alkali tillsammans med framför allt klorider är korrosivt och dels minskar mängden avlagringar på ytorna. Minskad korrosion innebär att man kan öka ångdata och därigenom kunna producera mer el samt att slitaget minskar vilket reducerar driftsproblem. Minskad mängd avlagring innebär en effektivare värmeöverföring tillsammans med ett minskat underhåll. Projektet innefattar en experimentell del, en teoretisk del och en systemteknisk del där effekten av processteget utvärderas i helheten för kemikalieåtervinningen.

Projektet berör miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” genom en ökad elproduktion från förnyelsebara råvaror. Nya processlösningar innebär möjlighet både för anläggningsägaren som får bättre prestanda på sin fabrik men skapar även tillfällen för export då det kräver tillverkare i olika skeden och Sverige har idag industri som är inriktad på panntillverkning.