Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Utvärdering av "Boråsmodellen". Hur fungerar undervisningen i informationskompetens vid Högskolan i Borås


Projektet syftar till att utvärdera modellen för hur undervisningen i informationskompetens vid Borås högskola, så kallad ”Boråsmodellen”.

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2014-05-19

Vid olika lärosäten pågår undervisning och handledning i vad som ofta benämns Informationskompetens (IK). Begreppet IK innefattar förmåga: att göra självständiga kritiska bedömningar, att självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem, att kunna söka och värdera kunskap och information på en vetenskaplig nivå, samt att kunna följa kunskapsutvecklingen Rimsten (2009). Även i Bolognadeklarationen påtalas vikten av nyckelfärdigheter i kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och IK.  Informationskompetens anses ofta vara en viktig förutsättning för att lära känna ett ämne, klara av studier och för att förbereda ett livslångt lärande i kommande yrkesliv.

Utvärderingens syfte är att ge en övergripande bild av hur Boråsmodellen fungerar sett ur två perspektiv, bibliotekets och utbildningarnas. Hur överensstämmer utvärderingens resultat med de mål och intentioner som fanns i Boråsmodellen när den beslutades är en fråga som utvärderingen ska försöka besvara. Styrkor och svagheter ska synliggöras och analyseras.