Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Utvärdering av tidig prehospital syrgasbehandling vid misstänkt akut koronart syndrom med avseende på smärtlindring och prognos


Trots att syrgasbehandling varit en av grundprinciperna i den tidiga behandlingen av akut koronart syndrom, det vill säga akut hjärtinfarkt och instabil kärlkramp, så saknas bra dokumentation om dess betydelse för smärtlindring och prognos.

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2021-12-31

Studien syftar till att finna vetenskapligt belägg för (evidensbasering) eller emot (eliminering) behandling med syrgas vid akut koronart syndrom. Evidensbaseringen eller elimineringen görs genom att påvisa förekomst eller avsaknad av dokumentation för den [sedan decennier] nyttjade behandlingen med syrgas.

Studien är tänkt att omfatta 10.000 patienter, där det finns en  klinisk misstanke om akut koronart syndrom. Dessa randomiseras, d.v.s. delas slumpvis upp i en test- och en kontrollgrupp, prehospitalt där endast ena gruppen ges syrgasbehandling. Samtliga patienter som väljs ut att ingå i studien ska ha en syremättnad på minst  90% . Primär endpoint är smärtlindring fram till avlämning på sjukhus. Sekundär endpoint är död under de första 7 dagarna.

Studien påbörjas hösten 2012.

Områden