Huvudmeny

Värdebaserat ledarskap i äldreomsorgen

Startdatum

2013-03-01

Slutdatum

2019-12-31

Sverige står, liksom många andra länder inför utmaningen att andelen äldre i befolkningen ökar kraftigt samtidigt som andelen yngre och yrkesverksamma minskar. Värdegrunden för äldreomsorgen har sin grund i Socialtjänstlagen som anger att verksamheten ska bygga på respekt, självbestämmande och integritet. Stöd och service ska vara utformade i nära samverkan med brukaren/den äldre. Ledarskapet har stor betydelse för hur det värdeskapande arbetet utförs.

Projektet fokuserar individuella, organisatoriska och samhälleliga förutsättningar för chefers värdebaserade ledarskap i äldreomsorgen. Forskningen bygger vidare från ledarutbildning för äldreomsorgens chefer. I samband med ledarutbildningen skickades enkät till alla deltagare. Resultat från den samt från skrivet material analyseras i syfte att fördjupa kunskap om chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva värdebaserat ledarskap i äldreomsorgen samt chefers arbete för att stärka värdebaserad äldreomsorg. Detta undersöks i relation till bland annat professionsbakgrund, chefsposition, ägarförhållanden och medarbetare.

Vetenskapliga artiklar och en populärvetenskaplig rapport ”Ledarskap i äldreomsorgen: Värden, förutsättningar och utmaningar är under utveckling.

Programmet är ett samarbete mellan lärare i programmet och Centrum för Välfärdsstudier, FoU Sjuhärad välfärd och Centrum för Arbetsliv och Vetenskap.