Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Värdebaserat ledarskap i äldreomsorgen

Startdatum

2013-03-01

Slutdatum

2019-12-31

Sverige står, liksom många andra länder inför utmaningen att andelen äldre i befolkningen ökar kraftigt samtidigt som andelen yngre och yrkesverksamma minskar. Värdegrunden för äldreomsorgen har sin grund i Socialtjänstlagen som anger att verksamheten ska bygga på respekt, självbestämmande och integritet. Stöd och service ska vara utformade i nära samverkan med brukaren/den äldre. Ledarskapet har stor betydelse för hur det värdeskapande arbetet utförs.

Projektet fokuserar individuella, organisatoriska och samhälleliga förutsättningar för chefers värdebaserade ledarskap i äldreomsorgen. Forskningen bygger vidare från ledarutbildning för äldreomsorgens chefer. I samband med ledarutbildningen skickades enkät till alla deltagare. Resultat från den samt från skrivet material analyseras i syfte att fördjupa kunskap om chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva värdebaserat ledarskap i äldreomsorgen samt chefers arbete för att stärka värdebaserad äldreomsorg. Detta undersöks i relation till bland annat professionsbakgrund, chefsposition, ägarförhållanden och medarbetare.

Vetenskapliga artiklar och en populärvetenskaplig rapport ”Ledarskap i äldreomsorgen: Värden, förutsättningar och utmaningar är under utveckling.

Programmet är ett samarbete mellan lärare i programmet och Centrum för Välfärdsstudier, FoU Sjuhärad välfärd och Centrum för Arbetsliv och Vetenskap.