Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Samverkans­doktorand

En samverkansdoktorand är en forskarstuderande som är anställd av och bedriver huvuddelen av sin forskning vid ett företag eller annan offentlig inrättning. Samverkansdoktorander är ett effektivt sätt att skapa samverkanssynergier mellan högskolan om omvärlden för att bidra till samhällsutvecklingen.

Hur går utbildningen till?

Forskarutbildningen leder till licentiat och/eller doktorsexamen. I utbildningen ingår förutom kurser ett forskningsprojekt som leda fram till en avhandling. I flera fall utförs forskningsprojektet inom ramen av en forskargrupp där handledning också bedrivs  inom gruppen. För samverkansdoktorander väljs forskningsprojektet i samråd med doktorandens företag eller organisation. Forskningen bedrivs sedan i nära samverkan med företaget/organisationen.

Hur lång tid tar det?

Den sammanlagda studietiden vid licentiatexamen är två år och till doktorsexamen fyra år. Av denna tid ska doktoranden ägna minst halva tiden till sin forskningsuppgift. 

Vem betalar utbildningen?

Det normala för högskolans samverkansdoktorander är att företaget/organisationen står för finansieringen av doktorandens lön under studietiden. Högskolan i Borås och företaget/organisationen bör dock alltid teckna ett avtal som villkoren för samarbetet där det bland annat bör framgå vilka kostnader som ska täckas. 

Behörighet och antagning

Behörighet för att antas som samverkansdoktorand är densamma som vid högskolans egna anställningar av doktorander, skillnaden ligger i att anställningen i företaget eller den offentliga verksamheten behålls av samverskansdoktoranden. Av detta skäl utlyses aldrig en position som samverkansdoktorand. Vid antagning av samverkansdoktorand är lägsta utbildningstakt 50 procent av heltid. Dessutom måste avtal som reglerar ersättningar och immaterialrättsliga frågor tecknas. Innan slutligt avtal signeras måste avtal granskas av högskolans jurist.

Vart vänder du dig?

Om ert företag eller organisation är intresserade av att vidareutbilda era medarbetare bör ni vända er till den studierektor som ansvarar för det forskningsområde där ni är intresserade av att inleda ett samarbete med högskolan. Oftast finns möjligheter till individuella anpassningar så att utbildningen kan genomföras på ett smidigt sätt.