Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Resursåtervinning

Forskarskolan Resursåtervinning omfattar utvecklandet av tekniska metoder för att förädla och återvinna resurser – energi och material ­– ur avfall eller restprodukter. Detta för att möjliggöra en omställning till en cirkulär ekonomi i samhället. Förutom tekniska metoder ingår också forskning kring logistiska, sociala och psykologiska aspekter kopplade till samhälleliga lösningar vid återvinning av resurser. Forskningen inom Resursåtervinning syftar till att främja utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Högskolan i Borås har i mer än 20 år fokuserat på att utveckla forskning, utbildning och innovation inom hållbar energi- och materialutveckling och återvinning. Högskoleingenjörs- och kandidatutbildningar har utvecklats och magister- och masterutbildningar har tillkommit. Samtidigt har forskningsverksamheten utvecklats mycket positivt. Detta ledde till att högskolan år 2010 fick tillstånd att utfärda doktorsexamen inom ämnet resursåtervinning.

Högskolan i Borås är nationellt unik genom att ha skapat en forskningsmiljö med ett tydligt fokus inom resursåtervinning och hållbar utveckling.

Forskningsmiljön är flervetenskaplig och har följande inriktningar:

  • Bioteknik
  • Kemiteknik
  • Polymerteknik
  • Energiteknik
  • Simulering och modellering
  • Resurshantering

För att leda forskningen och forskarskolan finns ett tjugotal professorer, docenter och andra seniora forskare. Forskarutbildningen leds av en föreståndare och en studierektor.

Utvecklingen sedan 2011 har varit mycket god och vid 2018 års utgång har 20 doktorander disputerat. För närvarande är ett tjugotal doktorander antagna.

Forskarutbildningen är fyraårig och består av ett år kurser samt tre år egen forskning. Forskningen publiceras fortlöpande i vetenskapliga tidskrifter och utbildningen avslutas med en disputation då de publicerade artiklarna tillsammans med en sammanfattande kappa presenteras och försvaras vid en offentlig disputation. En huvudhandledare och minst en biträdande handledare leder, stödjer och utmanar doktoranden under studietiden.

För att bli antagen till forskarutbildning i resursåtervinning krävs att studenten har en examen på avancerad nivå med tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet resursåtervinning. Föreslagen examinator och föreslagen huvudhandledare gör en bedömning att den sökande har sådan förmåga som krävs för att klara forskarutbildningen. Den studerande ska dessutom ha kunskaper i engelska motsvarande svensk gymnasienivå.

Forskarutbildning i Sverige är utan kostnad för doktoranden. Dock måste doktorandens levnadsomkostnader garanteras, antingen genom en doktorandanställning vid Högskolan i Borås, en anställning vid ett annat lärosäte eller ett företag eller med ett stipendium.

Föreståndare:
Mohammad Taherzadeh, professor

Studierektor:
Tomas Wahnström, tekn. dr.

Allmän studieplan för Resursåtervinning (pdf)

Handbok för forskarutbildningen i Resursåtervinning (pdf)