Huvudmeny

Textilt management

Forskarutbildningen Textilt management är flervetenskapligt ämne och hämtar sin kunskapsbas från områden som företagsekonomi, sociologi och industriell ekonomi, och ämnen inom dessa som adresserar fenomen som är angelägna för textilindustrin.

Inom Textilt management studeras fenomen som, i vid betydelse, kan kopplas till en eller flera delar av den textila värdekedjan. Ämnen som management, logistik, marknadsföring och konsumentbeteende kan utgöra teoretisk utgångspunkt för studier av social och miljömässig hållbarhet, material- och produktutveckling och entreprenörskap inom det textila fältet.

Kännetecknande för en filosofie doktor och licentiat i Textilt management är att hen har fördjupade kunskaper i lednings-, marknads- och organisationsfrågor som aktualiserats av samhällets krav på hållbarhet, och den alltmer avancerade materialutveckling som främjar textila innovationer och skapar ett ökat användningsområde för textila material. Hen har vidare utvecklat ett förhållningssätt till den textila värdekedjan som är hållbart i ett längre perspektiv, både ur ett miljö- som ett socialt avseende.

Föreståndare:
Delia Dumitrescu, professor

Studierektor:
Eva Gustafsson, docent

Allmän studieplan för Textilt management (pdf)