Huvudmeny

Vårdvetenskap

Högskolans nyaste forskarutbildning bedrivs i ämnet vårdvetenskap inom området Människan i vården. Området Människan i vården förankras teoretiskt inom humanvetenskap, vilket innebär en helhetssyn på människor som vårdas eller arbetar inom vård i olika vård- och omsorgsverksamheter. Perspektivet bygger på en människosyn där det finns både vilja och förmåga att reflektera över hur en god och välfungerande vård ska utformas.  Den humanvetenskapliga förankringen handlar om det angelägna och meningsfulla i att människan både kan ge och själv behöva vård under olika perioder av livet. Forskningsintresset riktas mot frågor som studerar mänskliga aktiviteter inom olika vårdverksamheter, inte bara som patient, närstående eller vårdare, utan också som chef, medarbetare eller vårdyrkesstudent.

Akademin har sedan drygt tio år samverkansavtal med andra lärosäten med forskarutbildningsrättigheter. Detta innebär att doktorander har varit anställda vid Högskolan i Borås och har haft sin huvudhandledare vid akademin. I juni 2016 gavs högskolan tillstånd att bedriva forskarutbildning inom området Människan i vården. De första doktoranderna planeras att antas under vårterminen 2017. Initialt kommer utbildningen bedrivas inom forskarutbildningsämnet vårdvetenskap, men målet är att utöka utbildningen till fler discipliner inom ramen för området.

Den vårdvetenskapliga forskning som bedrivs vid Högskolan i Borås har resulterat i en gedigen kunskapsbas som bland annat rör mänskliga erfarenheter av ohälsa, sjukdom, utövande av en vårdprofession samt möten med olika vårdmiljöer. Forskning med existentiella vårdfrågor och lärande i fokus har under åren bedrivits inom många olika vårdsammanhang. Forskning inom högteknologisk vård har kommit att utvecklas till ett nationellt starkt kunskapsfält. Ett särskilt styrkeområde är den prehospitala forskningen där högskolan utgör den ledande nationella miljön inom området. En hög grad av samverkan inom området finns med Västra Götalandsregionen (VGR) samt med flera andra lärosäten både nationellt och internationellt.

För att leda forskningen och forskarutbildningen finns ett tio-tal professorer på hel och deltid, 14 biträdande professorer/docenter och ett antal disputerade seniora forskare. Inledningsvis kommer 15-20 doktorander gå utbildningen. Forskarutbildningen leds av en senior vetenskaplig ledare och ett Forskarutbildningsutskott, med delegation från högskolans FoU-nämnd. En studierektor för forskarutbildning är också knuten till utbildningen.

Forskarutbildningen är fyraårig, men i normalfallet engageras doktoranden i undervisning eller annat institutionsarbete om 20% av sin tjänst, vilket innebär totalt 5 års forskarutbilningstid. Utbildningen består av 60 högskolepoäng doktorandkurser och 180 högskolepoäng eget avhandlingsarbete. Avhandlingen kan vara monografi eller en så kallad sammanläggningsavhandling där artiklar kombineras med en inledande och sammanbindande ”kappa”. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. En huvudhandledare och minst en biträdande handledare leder, stödjer och utmanar doktoranden under studietiden.

För att bli antagen till forskarutbildning inom Människan i vården krävs att man har en examen på avancerad nivå inom ämnet vårdvetenskap eller ett närliggande ämne som bedöms relevant för utbildningen. Vid antagning genomförs en granskning där de sökande bedöms utifrån förmåga och de förutsättningar som krävs för att klara utbildningen.

Forskarutbildning i Sverige är utan kostnad för doktoranden. Dock måste doktorandens levnadsomkostnader garanteras, antingen genom en doktorandanställning vid Högskolan i Borås, en anställning vid ett annat lärosäte, organisation, myndighet eller företag.

Vetenskaplig ledare:
Maria Nyström, professor

Studierektor:
Gunilla Carlsson, docent

Allmän studieplan för vårdvetenskap inom området Människan i vården (pdf)

Reflektion som didaktiskt redskap i forskarutbildningen (pdf)