Huvudmeny

Film från MIK-konventet 2016 på Högskolan i Borås.


MIK-konventet för Lärarutbildningskonventet 2016

Det tredje MIK-konventet arrangerades av Högskolan i Borås den 8-9 nov. 2016 med medfinansiering av Statens medieråd och Utbildningsradion (UR) samt i samarbete med Filmpedagogerna. Temat för konferensen var: MIK i lärarutbildningarna, hur gör vi? För att konventet skulle bli så innehållsrik som möjligt hade deltagande lärosäten inbjudits att medverka med goda exempel på hur de arbetar med MIK i lärarutbildningarna. Inom ramen för konventet delgav deltagarna varandra och diskutera de olika exemplen och bidrog till det kollegiala lärandet.

Bakgrund

I november 2014 hölls den första nationella sammankomsten kring medie- och informationskunnighet (MIK). Tanken är att MIK-konventen ska vara årliga och arrangeras i en stafett mellan de av landets lärosäten som erbjuder lärarutbildningar. Det första MIK-konventet 2014 var ett samarrangemang mellan Malmö högskola, Södertörns högskola och Statens medieråd. Det andra MIK- konventet arrangerades 2015 av lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

MIK-begreppet har sin bakgrund i Unescos ramverk Media and Information Literacy och översattes till svenska av Nordicom vid Göteborgs universitet. Inom medie- och informationskunnighetsbegreppet (MIK) framhålls särskilt frågor om yttrandefrihet, demokrati, utbildning och digitala medier.

På många lärosäten har MIK kommit att användas som ett samlingsbegrepp för de diskussioner som brukar samlas under benämningen informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Det innebär att MIK även handlar om medier i skolan och de undervisnings- och läromedel som används i skolan. Här ingår inte bara böcker, skärmar och laptops utan även den digitala närverksstruktur och onlinemiljö som alltmer lärande sker inom.

I anslutning till årets MIK-konvent genomfördes även den regionala MIK-dagen i Västra Götalandsregionen. MIK-dagen arrangeras av Filmpedagogerna på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Under förmiddagen den 8 nov. gavs möjlighet för MIK-konventets deltagare att även vara med på MIK-dagen.

Välkommen att ta del av de olika presentationerna från konferensen genom att klicka på "program" och på motsvarande sätt kan du finna deltagarlista och deltagarnas återkoppling på vad man tog med sig från konferensen.