Huvudmeny
Publik i en föreläsningssal

Symposium: Undervisning och lärande i ett praxis-orienterat universitet

Välkommen till ett praxis-symposium på Högskolan i Borås den 27-28 September 2018! Symposiet riktar sig till högskolans medarbetare och till särskilt inbjudna gäster.

Lärosäten i de nordiska länderna, liksom på andra håll i världen, befinner sig vid en historiskt sett kritisk punkt. I en tid som kännetecknas av internationalisering, ökad ansvarsskyldighet (’accountability’), starka band mellan lärosäten och nationella och regionala ekonomier och krav på hållbar utveckling är lärosäten under stort tryck, för att möta ständigt ökande och ofta konkurrerande krav. Det som ibland förloras i den dagliga kampen för att möta växande krav är uppmärksamhet på lärosätens samhällsansvar och utbildning för "allmänhetens goda" (dvs. utbildning som praxis), vilket bland annat hjälper människor att skapa och delta meningsfullt i ett samhälle som är värt att leva i (Kemmis et al., 2014). Detta är oroande när vi beaktar konsekvenserna för undervisning och lärande på våra universitet, och främst för studenter och de samhällen som våra universitet verkar i.

Centrala frågor i detta sammanhang blir (a) hur vi kan göra högre utbildning mer praxis-orienterad, och (b) utifrån krav och utmaningar, vad syftet med och innebörden av undervisning och lärande i högre utbildning är. Genom att fundera över viktiga frågor och utmaningar tillsammans öppnar vi ett "kommunikativt utrymme" (’communicative space’) för att fördjupa vår förståelse av nyckelfrågor och ta itu med pedagogiska utmaningar.

Utifrån ett praxis-orienterat perspektiv kommer ett 2-dagars (lunch-lunch) universitetsövergripande symposium att hållas den 27-28 september 2018 vid Högskolan i Borås (HB) om undervisning och lärande i högre utbildning. Symposiet kommer att vara ett tillfälle för personal och inbjudna gäster att mötas för att teoretisera och skapa kunskap om och för undervisning och lärande i högre utbildning.  Även om begreppet praxis-orienterat universitet utgör utgångspunkten för symposiet, kommer frågan om vad det innebär att vara ett praxis-inriktat universitet att vara öppen för debatt. Stimulerande presentationer och tvärvetenskapliga diskussioner kommer att skapa debatt och ge möjligheter till att undervisning och lärande på hållbart inriktade sätt leder till att lärosätets samhälleliga, pedagogiska, kunskapsinriktade och professionsrelaterade mål kan uppnås.

Vi är glada över att kunna välkomna professor Hannu L. T. Heikkinen (Jyväskylä universitet, Finland) och professor Katrin Hjort (Syddansk universitet) som keynote-talare för symposiet.

Avgifter och anmälan

Konferensavgiften á 300SEK kommer att faktureras innan konferensen.

Program

Program för symposiet (pdf)