Huvudmeny

2009-08-21 11:26

Nydanande antologi: Fokus på informationskompetens


”Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker” är titeln på en helt ny antologi som bland annat rapporterar forskningsresultat från projektet Bibliotek, IKT och lärande (BIKT) vid Högskolan i Borås. Boken är den första i sitt slag på svenska och vänder sig till studenter, yrkesverksamma och forskare inom biblioteks- och utbildningsfälten.

Boken innehåller elva kapitel som rör frågor om samspelet mellan lärande och informationssökning, som diskuteras utifrån det centrala begreppet informationskompetens. Antologin ger en historisk bakgrund till och problematiserar begreppet, utifrån en rad empiriska exempel. Ett genomgående tema är att informationskompetenser alltid är knutna till specifika sociala praktiker, vilket gör att det blir svårt att tala om informationskompetens som en generell kompetens. Detta synsätt ger upphov till intressanta frågor om hur bland annat biblioteken, universiteten och skolorna betraktar tillgängliggörande, sökning och användning av information.

Anna och Jenny

Redaktörer är Anna Lundh och Jenny Hedman, båda doktorander vid Högskolan i Borås och the Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS).

Ett antal svenska och nordiska forskare inom både biblioteks- och informationsvetenskap och pedagogik medverkar, vilket gör att boken täcker ett mångfacetterat område.

Informationskompetenser ingår i serien Lärande och IT som tillkommit inom ramarna för KK-stiftelsens forskningsprogram LearnIT. Serien innehåller totalt sex volymer, alla under utgivning på Carlsson förlag 

Text: Jenny Hedman och Anna Lundh
Foto: Ola Pilerot