Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2009-08-25 15:26

Lärarutbildningen godkänd


Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås får godkänt från Högskoleverket. – Vi har fått väldigt fin kritik och det känns fantastiskt bra, säger Anneli Schwartz prefekt på Institutionen för pedagogik. Ett ökat antal disputerade lärare, ökat samarbete mellan högskolan och VFU-samordnare/handledare samt en stärkt forskningsmiljö är delar av det arbete högskolan gjort för att förbättra kvalitén.

Totalt granskade Högskoleverket lärarutbildningarna vid 26 universitet och högskolor och ifrågasatte därefter examensrätten vid nio lärosäten. Nu har Högskoleverket följt upp utvärderingen och samtliga utbildningar har förbättrat sig och får behålla sina examensrättigheter.

– Högskolornas ledningar har tagit den här frågan på allvar och det är därför de lyckats förbättra sig. Lärarutbildningen har blivit hela högskolans angelägenhet, säger universitetskansler Anders Flodström.

Föredöme

I sitt beslut konstaterar Högskoleverket bland annat att Borås har ökat andelen disputerade lärare, från 22 till 45 procent. Flera lärare har dessutom anställts varav två lektorer som är matematikdidaktiker och tre doktorander avser att disputera inom ämnet matematikdidaktik.

– Vi har lyckats väl med att rekrytera kompetent personal. Institutionen för pedagogik har ett gott rykte och man söker sig aktivt hit. Dessutom har vi sedan tidigare satsat på att stärka forskningsmiljön på Institutionen för pedagogik, menar Anneli Schwartz.

– Det känns också bra att veta att våra studenter möter en utbildning som är kvalitetssäkrad från början till slut.

Nytt avtal om samarbete

Man nämner också att samarbetsavtal har slutits med det norska Universitetet i Agder som bedriver framstående forskning och utbildning inom just ämnet matematikdidaktik. I samarbete med Göteborgs universitet och det nationella centret för matematik utbildning genomfördes en översyn av samliga matematikkurser. Förkunskapskrav även för blivande lärare i de tidiga åldrarna har höjts från Matematik A till Matematik B. Man skriver att det är föredömligt att flera av dessa förändringar har kommit studenterna till godo redan under läsåret 2008/09.

Text: Annie Andréasson och Jennifer Tydén
Foto: Anna Sigge