Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-03-24 10:23

Ny organisation på BLR


Med utrymme för en mer expertinriktad verksamhet.


Under 2008 gjordes en större organisationsöversyn vid Bibliotek & läranderesurser. Syftet var att uppnå en tydligare ledningsstruktur och att skapa utrymme för en mer expertinriktad verksamhet. Enkelt uttryckt kan man säga att verksamheten har gått från att många gör allt till att de enskilda medarbetarna har fått tydligare och färre ansvarsområden, men istället fått möjligheter att gå på djupet och utveckla större expertkunskaper.

Med denna nyordning står vi väl rustade att möta omvärldens ökade krav och förväntningar. Vad gäller ledningsstrukturen har organisationen gått från fyra avdelningar med en avdelningschef för respektive enhet till en organisation som leds av chefen för BLR tillsammans med en biträdande chef. 

Verksamheten är organiserad i fyra nya funktioner med väl avgränsade verksamhetsområden. De nya funktionerna är Digitala tjänster, Kundservice och utbildning, Media och Studentservice. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 november 2008 och blir fullt implementerad, även med dess budgetmässiga konsekvenser, fr o m 2009.

Text: Catta Torhell