Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-10-16 11:26

FoU-café på temat unga vuxna med lindriga funktionshinder


Den 13 oktober fick ett 80-tal intresserade besökare från bl.a. kommun och region lyssna på forskning kring ämnet "Unga vuxna med lindriga funktionshinder".

FoU-cafét ägde rum på Sjöbo Församlingshem och inte mindre än 80 personer från kommunal, regional och statlig verksamhet var på plats för att lyssna på föreläsningen som byggde på rapporten ”Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet – en utmaning för välfärdssamhället”. Rapporten har gjorts på uppdrag av FoU i väst/GR i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Moderator Rune John

 

 


Seminariet inleddes av moderatorn Rune John, rektor vid Erikslundsskolan i Borås. På bilden syns även föreläsarna Elisbeth Olin och Bibbi Ringsby Jansson.

 

Lisbeth Bengtsson

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Bengtsson, samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd berättar om verksamheten.

 

Föreläsning i ett fullsatt Sjöbo församlingshem

 

 

 

Elisabeth Olin vid Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet och Bibbi Ringsby Jansson vid Högskolan i Väst berättade om huvudresultaten i rapporten.

Studiens syfte har varit att undersöka hur olika aktörer ex. arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten och gymnasieskolan beskriver och förklarar de ungas situation och svårigheter. ”De unga” utgörs av unga vuxna, 19-29 år med lindriga intellektuella, psykiska och-/eller neuropsykiatriska funktionshinder – en grupp unga som ofta befnner sig i en problematisk situation, inte minst när det gäller möjligheten att få arbete och i förhållande till de förändrade krav som gäller i arbetslivet.

Ett annat syfte med studien var att beskriva hur aktörerna ser på sin roll och sitt ansvar såväl som sina möjligheter och svårigheter när det gäller att ge stöd till de unga. Informanternas sätt att beskriva och förstå de ungas situation kan relateras till tre olika nivåer, som individuella problem eller egenskapsbrister hos de unga, som familjerelaterade eller miljörelaterade faktorer, men också som faktorer som kan hänföras till strukturella och samhälleliga förhållanden. Det finns en tydlig tendens att problemen förläggs till individnivån, men också en ambivalens som kommer till uttryck i välfärdsaktörernas tveksamhet inför förenklade diagnostiska förklaringar som riskerar att fokusera problemen snarare än möjligheterna.

Långa väntetider för utredning, oflexibla försörjningssystem och brist på resurser skapar hinder och svårigheter. Men i informanternas berättelser finns också, menar författarna, uttryck för framgångsstrategier och alternativa handlingsmöjligheter, som präglas av stort engagemang, personlig involvering och en särskild känsla av ansvar. De situationer där man tycker sig verkligen ha kunnat var till hjälp för de unga karaktäriseras av kreativa lösningar och okonventionella arbetsmetoder, med insatser som ofta, i alla fall delvis, faller utanför det direkta ansvar yrkesaktörerna har inom ramen för sin formella yrkesroll. Det handlar om att låta sig beröras av de ungas situation, att utmana beprövad erfarenhet och söka nya lösningar, såväl som att använda tid och plats som en möjlighet att möta och få kunskap om de unga på ett nytt sätt.

Engagerade lyssnare samtalar med föreläsarna

 

 

 

Engagerade deltagare samtalar med föreläsarna i pausen.

 

Fika

 

 

 

Deltagare samtalar över en kopp kaffe.

 

Rapporten som låg till grund för föreläsningen   ”Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet – en utmaning för välfärdssamhället” finns att ladda ner här. 

Text & foto: Marie Wikström