Huvudmeny

2010-03-23 13:00

Textilhögskolans framtida lokalisering nära ett avgörande


Frågan om Institutionen Textilhögskolans framtida lokalisering har väckt stort intresse; inte bara inom högskolan utan också i det omgivande samhället. Nu närmar sig avgörandet. På fredag sammanträder Högskolan i Borås styrelse för att ta beslut i frågan, som har betecknats som en av de viktigaste i högskolans historia.

I en debattartikel i dagens Borås Tidning skriver bland andra styrelsens ordförande Maria Leissner och rektor Lena Nordholm att flytten av Textilhögskolans verksamhet från kvarteret Vulcanus till en mer central placering ska skapa ett sammanhållet campusområde.

Debattartikeln har tillkommit för att tillmötesgå allmänintresset i frågan och sprida information om vad Högskolan i Borås vill åstadkomma genom en nylokalisering.

En placering som integrerar Textilhögskolan med det övriga campusområdet främjar Högskolan i Borås utveckling som utbildnings-, forsknings- och kulturmiljö. Samtidigt förstärks lärosätets position i stadsbilden, vilket blir till en manifestation av högskolans betydelse som nav i Sjuhäradsregionens utveckling.

Maria Leissner m. fl. framhåller att det finns två attraktiva och konkurrenskraftiga, men olikartade, alternativ att ta ställning till. De pekar på beslutets komplexitet och vikten av att den nya lokaliseringen svarar mot ett antal behov. Hit hör:

  • Att lokalerna uppfyller de särskilda krav som utbildning och forskning inom textil- och modefältet ställer.
  • Att studenter, lärare och övrig personal tillförsäkras en god arbetsmiljö.
  • Att lösningen är långsiktigt ekonomiskt hållbar.
  • Att lokaliseringen främjar profileringen av både Textilhögskolan och Högskolan i Borås.
  • Att lösningen skapar bästa möjliga förutsättningar för en verksamhetsutveckling i linje med Högskolan i Borås verksamhetsidé om nära samverkan med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet.

Slutligen poängteras att Högskolan i Borås, genom sin strävan att vara ett lärosäte i samhällslivets mitt, gärna vill vara en del av i en positiv utveckling av staden Borås.

Läs hela debattartikeln här.

Text: Johan Sundeen
Foto: Jerker Andersson