Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2010-01-22 06:28

Högskolan redo för forskarutbildning


I veckan har fem ansökningar om rättigheter till forskarutbildning kommit in till rektor. Styrelsen gav före jul klartecken för att högskolan under året kan göra ett antal ansökningarna och troligtvis blir de första klara redan i mars. – Vi bedömer att vi är redo för uppgiften, säger högskolans prorektor Björn Brorström.

De områden som utkristalliserats och som styrelsen klubbade igenom vid det senaste decembermötet ligger i linje med högskolans devis ”Vetenskap för profession”. Det är områden som präglas av närhet till det omgivande samhället och de professioner som högskolan utbildar och forskar inom idag.

– Vår bedömning är att vi har hittat våra styrkeområden. I en första omgång har nu fem ansökningar kommit in till rektor, konstaterar Björn Brorström.

Nu kommer ansökningarna att beredas på rektorsfunktionen och därefter ska de tas upp vid styrelsemötet i februari för beslut. De styrkeområdena som högskolan lägger fram har växt fram successivt i en process från hösten 2007 och framåt.

Första ansökningarna kan skickas i mars

Högskolan hoppas kunna skicka totalt sju ansökningar för rättigheter till forskarutbildning inom sex områden. Styrelsen fattar beslut i februari vilka områden som ska skickas redan i mars och vilka områden som skickas i den andra omgången hösten 2010 eller senare. Det första området som Björn Broström nämner är biblioteks- och informationsvetenskap.

– Det är ett självklart område. Vi har redan idag landets största grundutbildning och forskning i ämnet, genom de forskarutbildningsrättigheter som vi har tillsammans med Göteborgs universitet.

Dessutom har Göteborgs universitet annonserat att de accepterar att rättigheterna flyttas över till Borås.

Före jul arrangerade högskolans en egen hearing kring förslagen till ansökningarna och här framkom att man inte får ta för givet att högskolan kommer att få rättigheterna.

– Vi måste argumentera för vår styrka, sa bland annat professor Lars Höglund.

En synpunkt som också kom fram vid diskussionerna var att det tvärvetenskapliga samarbetet måste tydliggöras i ansökan liksom att det även handlar om nydanande forskning och forskarutbildning.

Den kunskap som finns vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan vad gäller generella forskarutbildningskurser bör också kunna användas av övriga områden. Dessa övriga områden är: Resursåtervinning, Handels- och tjänstevetenskap, lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, textil- och mode samt integrerad vårdvetenskap. Därutöver kommer högskolan att ansöka om rättighet att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå inom området design.

Nationellt starka eller flervetenskapliga

Resursåtervinning är ett område som omfattar studier av såväl kemisk, biologisk som termisk behandling av avfall med fokus på process- och produktutveckling för hållbarhet. Området innefattar också forskning av polymerer med fokus på materialåtervinning.

– Vi sticker ut inom detta område och vår styrka är att det spänner både över det textila området och materialåtervinning med förbränning och teknisk behandling av avfall, förklarar Björn Brorström.

Det pedagogiska området har varit det mest expansiva på högskolan de senaste åren. Det är dessutom ett område där stora förändringar kommer att ske nästa år med bland annat ny skollag, nya läroplaner, nya betygssystem och en ny statlig skolinspektion.

– Det finns flera skäl till varför vi i Borås bör ligga i framkant, säger Björn Brorström.

Idag forskar man i Borås om lärande och pedagogisk yrkesverksamhet i bred bemärkelse, det unika är att det handlar om professionsinriktad forskning mot förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

– Det kommer i och med högre krav på lektorer i skolorna finnas ett stort behov av disputerad kompetens. De som disputerar idag slukas upp av akademin direkt, menar Bengt Persson professor vid Institutionen för pedagogik.

Både han och Björn Brorström menar att högskolan idag har tillräcklig kompetens inom området med en gedigen erfarenhet att klara av en forskarutbildning.

Textil i två delar

Det textila området delas in i två delar. Den konstnärliga delen och en vetenskaplig. Inom programmet Smart textiles bedrivs forskning och utveckling av nya material och produkter utifrån dels ett design perspektiv, dels ett textilteknologiskt perspektiv. Centralt för framgång är formerna för samverkan mellan designer och teknologer. Inom programmet M3-mode-miljö och marknad är den bärande idén att beforska hela den textila processen från design, via produktion och logistik till försäljning.

– Här är helheten hela poängen, tillägger Björn Brorström.

Integrerad vårdvetenskap innefattar fyra delar, centralt för alla är dock det humanistiska perspektivet och hur etiska frågeställningar hanteras och blir en del av vårdens vardag. Handels- och tjänstevetenskap samlar forskare från ämnena företagsekonomi och informatik. Villkor och förutsättningar för företagande i det moderna tjänstesamhället studeras med betoning på handels- och tjänsteverksamheter.

Vid den hearing som hölls på högskolan om de kommande ansökningarna, uppkom en diskussion kring hur man gör med områden som inte står helt självständiga utan kräver samverkan över institutionsgränserna. Det handlar om områden som har unika kunskaper och är nationellt ledande. Björn Brorström betonade dock att det är Högskolan i Borås som står för de sju ansökningarna.

Fakta:

De sex definierade områdena är: Biblioteks- och informationsvetenskap, Design- inriktning textil, Resursåtervinning, Handels- och tjänstevetenskap, Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, Textil- och mode samt Integrerad vårdvetenskap

Därför kan Högskolan i Borås söka rättigheter till forskarutbildning: 

Två nya viktiga principer, kvalitetssäkring av forskarutbildningen skärps samtidigt som högskolor ges nya förutsättningar att få examenstillstånd i forskarutbildning. Mindre lärosäten utan egen forskarutbildning kan genom att profilera sig och koncentrera sina resurser uppnå en kvalitets som kan leda till mer resurser och egen forskarutbildning.

Text: Annie Andréasson
Foto: Ulf Nilsson