Huvudmeny

2013-12-10 07:30

Högskolan har fått grönt ljus för Erasmus+


Den 6 december meddelade Europeiska kommissionen att Högskolan i Borås erhållit det så kallade Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). ECHE kan liknas vid ett tillstånd att bedriva Erasmusaktivitet vid sitt lärosäte, och över 4300 europeiska lärosäten finns nu med i Erasmussystemet. Då Erasmusprogrammet, med dess möjlighet till utbyten för såväl studenter som personal, utgör den stora merparten av högskolans internationella utbytesverksamhet, är det en stor glädje för de som arbetat med den omfattande ansökan.

ECHE ger högskolan rätt att bedriva Erasmusaktivitet, det vill säga att både ta emot och skicka ut studenter och personal på studieutbyten, på praktik och/eller på jobbskuggning och lärarutbyten under perioden från och med läsåret 2014/15 till och med läsåret 2020/21.

Högskolan har under det gångna läsåret haft rekordsiffror vad gäller såväl Erasmusstudier som Erasmuspraktik och att högskolan nu fått klartecken att fortsätta arbetet möjliggör att bygga vidare på denna positiva trend. Att kommissionen har skärpt kvalitetskraven denna sjuårsperiod ser högskolan också som positivt, inte minst med tanke på att det är studenternas akademiska och professionella utveckling liksom lärosätets arbetssätt och undervisning som står i centrum för Erasmusprogrammet. Även rent strategiskt är detta besked oerhört glädjande, eftersom Erasmus+ kommer att utgöra den viktigaste vägen till EU-samarbeten på utbildningssidan.

Erasmusprogrammet står inför en brytningstid. ECHE ger högskolan rätt att delta i det nya ramprogrammet på Europanivå, kallat Erasmus+, vilket ersätter det tidigare ramprogrammet LLP, Programmet för livslångt lärande, som löpte mellan 2006/07 – 2013/14. Man samlar under ett och samma tak ett flertal utbytesprogram på olika utbildningsnivåer. Dessutom integreras Erasmus Mundus, samarbeten mellan europeiska och utomeuropeiska lärosäten, i Erasmus+. Sammantaget är ambitionen från Europeiska kommissionen, som efter förhandlingar med medlemsländerna och Europaparlamentet nått en uppgörelse som innebär en 40-procentig budgetökning, att 2,2 miljoner studenter ska kunna genomföra en akademisk mobilitet (antingen studier eller praktik) under sjuårsperioden. Erasmus+ liksom det nya forskningsramprogrammet Horisont 2020 är två av ytterst få program som får ökade medel i EU:s långtidsbudget fram till 2020, som för övrigt är den första i EU:s historia som är mindre än föregående budget.

Även om individuella mobiliteter utgör merparten av Erasmus+ är en nyhet även fokus på strategiska partnerskap och kunskapsallianser samt kapacitetsbyggande projekt med tredje land, det som utgör nyckelområde 2. Här ligger fokus på innovationer, samverkan med det omgivande samhället och ökad anställningsbarhet, och borde likaledes vara mycket intressant för Högskolan i Borås, som ett professionslärosäte.

Text: Karl-Fredrik Ahlmark

För mer information:

Erasmusstudier och Erasmusavtal: Friederike Schöne (friederike.schone@hb.se)

Erasmuspraktik och Erasmus OM (administrativa medel): Karl-Fredrik Ahlmark (karl-fredrik.ahlmark@hb.se)

Erasmus lärare och personal: Kristin Rådesjö (kristin.radesjo@hb.se)