Bibliotekshögskolan i samarbete med Rwanda

Det är Veronica Trépagny, internationell koordinator på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, som är projektledare för den svenska delen av projektet. Hon har nyligen kommit tillbaka från ett uppstartsmöte i Rwanda och är entusiastisk inför de kommande fem årens samarbete.

– Det är ett stort åtagande och vi håller nu på att se över detaljerna i det vi ska göra, säger hon. Det är redan beslutat att två anställda på biblioteket i Rwanda ska komma till Borås som doktorander, och att vi ska utbilda sex masterstudenter hos dem. Då reser lärare härifrån dit vissa perioder, men i övrigt görs utbildningen på distans. Ämnena ska fokuseras till sådant som kan stärka verksamheten på deras universitetsbibliotek.

Redan nu är kompetensen och resurserna på universitetsbiblioteket vid National University of Rwanda förhållandevis höga, med exempelvis ett datalab och ett stort antal elektroniska resurser.

– Men vi är medvetna om att en kompetenshöjning kan leda till att personalens självbild stärks, och kanske även förändra andras förväntningar på biblioteket. Vi vill bidra till att biblioteket blir en bättre resurs för forskare och studenter. Ett starkare forskningsbibliotek gynnar forskningskompetensen. Tanken är att Rwanda på sikt inte ska vara beroende av oss, utan att de ska utgå från egna kompetenser. Vi hoppas därför bidra till uppbyggandet av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i Rwanda och att det i förlängningen även ska leda till en egen forskarutbildning på National University of Rwanda.

Ingår i Sidaprogram

En viktig del i projektet är att erbjuda hela bibliotekspersonalen i Rwanda kortkurser i samband med att lärare från Högskolan i Borås är där och undervisar masterstudenterna. Exakt vilka kurser som behövs är ännu inte bestämt, men det kan handla om sådant som informationsförmedling, informationskompetens, hur man kan utnyttja digitaliseringen eller hur biblioteket kan möta sina användare och samarbeta med institutionerna på universitetet.

– Vi har till exempel fått veta att deras masterstudenter hittills inte utnyttjat biblioteket särskilt mycket, inte förrän samma termin som de skriver sin masteruppsats, säger Veronica Trépagny. Nu vill vi inspirera dem till att introducera biblioteket och dess möjligheter mycket tidigare, gärna redan under utbildningens första termin.

Projektet är en del i ett omfattande Sidaprogram som redan har pågått i två femårsperioder och där ett flertal svenska akademiska institutioner medverkar. Högskolan i Borås blev inbjuden att delta genom biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola, som tidigare har deltagit i projektet. I samband med att National University of Rwanda har byggt upp kompetens för egna masterutbildningar har behoven av och kraven på ett välfungerande universitetsbibliotek ökat.

Ger vidgade vyer och nya dimensioner

I slutet av augusti reste omkring 30 svenska delegater till Rwanda för projektets formella uppstartsmöte, som inleddes av Rwandas utbildningsminister. Bland delegaterna fanns Veronica Trépagny och Anna Stockman från biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola, som tidigare var svensk ledare för Sidaprogrammets biblioteksdel. Förutom möten med alla delegater och representanter från de olika institutionerna vid universitetet hade de planeringsmöten med bibliotekschefen och några av de anställda där. Nu går arbetet vidare.

– Än så länge är vår insats i sin linda och vi ska analysera hur samarbetet ska gå till och exempelvis vilka kortkurser som personalen i Rwanda kan ha nytta av, säger Veronica Trépagny. I december ska vi träffas igen, för en workshop där vi ska diskutera idéer om vad ett modernt forskningsbibliotek är och kan vara, samt diskutera vilka kurser som kommer att behövas. Det är då arbetet sätts igång på riktigt.

Anledningarna till att Högskolan i Borås deltar i projektet är flera, enligt Veronica Trépagny. Bland annat att det finns en uttalad strävan efter att öka det internationella samarbetet och då gärna med afrikanska lärosäten.

– Men också för att det är givande och inspirerande för oss. Det ger vidgade vyer och inblick i vad som händer inom vårt område även i andra länder, vilket kan tillföra nya dimensioner och bidra till att bredda utbildningen och forskningen. Och som internationell koordinator hoppas jag förstås att det kommer att inspirera fler av våra studenter att söka sig utomlands. Det är mycket berikande!

 Text och foto: Lena M Fredriksson