Huvudmeny

2016-06-28 13:30

Konfektionsfabrik ska ta tillvara på migrationens möjligheter


Science Park Borås har fått projektmedel från Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden till initiativet ”Konfektionsfabrik 4.0”. Genom att skapa en ny konfektionsfabrik i Borås ska man ta tillvara på migrationens möjligheter kopplat till behovet av ny kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion.

Under den period som textil sömnadsproduktion har varit utlokaliserad i andra länder har en stor del av yrkeskompetensen försvunnit från den svenska arbetsmarknaden. Med det stora antalet människor som söker sin tillflykt till Sverige är det angeläget att ta tillvara på den kompetens som dessa människor besitter. För detta behövs en samordnad insats från näringslivets aktörer i samverkan med det offentliga samt en helhetssyn kopplad till industrins arbetskraftsbehov, livs- och boendemiljöer i hela landet.

Om Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden 
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet.

– För att möta migrationens utmaningar och möjligheter krävs djärva idéer. Vår ambition för Science Park Borås är att erbjuda en test- och demonstrationsarena där nya idéer omsätts till praktik kopplat till textil och mode samt hållbar samhällsutveckling, säger Ulrika Nilsson, projektkoordinator, Science Park Borås.

Den nya textila anläggningen ska erbjuda en arbetsplats för 100 konfektionsarbetare. Här ska nya affärsmodeller med fokus på cirkulär ekonomi och flexibilitet prövas kopplat till hållbar utveckling och "design för re:design" samtidigt som maskinparken kan användas för validering av kompetenser inom sömnad.

– Näringslivet efterfrågar hållbar textil produktion då lokalt och närproducerat ger bättre inblick och kontroll. Vi vill se hur vi kan komplettera och stärka befintligt näringsliv kopplat till den nya textila arbetskraft som migrationen för med sig. Om vi kan utveckla nya affärsmodeller och matcha dessa områden kan det bli mycket intressant och det kan även markant stärka vår textila position i regionen, säger Nanette Espinasse, VD, Marketplace Borås.

En del av målsättningen är att i framtiden kunna erbjuda ett nationellt och europeiskt centrum för rådgivning, kompetensutveckling, praktik, validering och matchning samt ett professionellt nätverk för migranter kopplat till området för textil och mode.

Om Science Park Borås
Science Park Borås, en del av Högskolan i Borås, är en innovativ mötesplats mellan forskare, företag och samhällets aktörer. Uppdraget är att skapa förutsättningar för företags- och verksamhetsutveckling, för utveckling och etablering av nya företag och för uppkomsten av nya affärsmöjligheter.

– I vår roll att möta textilbranschens utveckling och kompetensbehov är det angeläget att hitta bra modeller för att ta till vara människors textila förmågor. Projektet Konfektion 4.0 ger en fantastik möjlighet att utarbeta effektiva och anpassade metoder för yrkesbedömning, Christian Lundell, VD, Stiftelsen Proteko.

Initialt läggs grunden till ett långsiktigt genomförandeprojekt i partnerskap mellan Science Park Borås/Högskolan i Borås, Marketplace Borås och Proteko/Nordisk Designskola i samverkan med Borås Stad, Arbetsförmedlingen, Inkubatorn i Borås, Modeink Kanico AB och TEKO. Insatsen medfinansieras av Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden. 

asyl-, migrations och integrationsfonden

EUROPEISKA UNIONEN/EUROPEAN UNION
”Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av
asyl-, migrations och integrationsfonden”.

Text: Moa Nilsson
Bild: Anna Sigge