Huvudmeny
Cecilia Carlsson, Lars-Åke Johansson, Annika Malm, Martin Hellström, Liselotte Andersson, Ulrika Lindstedt och Dag Forsström.

2016-10-25 08:30

Högskolan vill öppna utbildning för bortglömd grupp i samhället


Högskolan i Borås vill fånga upp en bortglömd grupp i samhället – personer med intellektuellt funktionshinder. Nu ansöker man om medel till ett projekt för att kunna starta en tvåårig utbildning till aktivitetsinspiratör.

Målet är att kunna starta utbildningen hösten 2017. Studentgruppen man vill nå är personer med ett intellektuellt funktionshinder och som har gått på gymnasiesärskola eller motsvarande, vilket gör att de dels, automatiskt räknas bort som obehöriga till högre studier, dels inte är aktuella för studiemedel från CSN. En av initiativtagarna till projektet är Annika Malm, som jobbar med inkluderingsfrågor och breddad rekrytering vid högskolan.

– Personer med ett intellektuellt funktionshinder har alltid varit en utesluten grupp. Man har helt enkelt inte räknat med dem när man skapat olika vägar in till högre utbildning och arbetsliv. Detta vill vi på Högskolan i Borås ändra på, vårt mål är att bli en hållbar och inkluderande högskola. Vi öppnar upp för en helt ny utbildningsväg för personer med intellektuella funktionshinder. Det finns idag ingen högskola eller universitet i Sverige som ger denna möjlighet för målgruppen, säger hon.

Gemensam ansats

Ett stort arbete med att ta fram utkastet till utbildningen har varit att försöka röja undan de många hinder som ligger i vägen, däribland ekonomiska hinder och formella hinder vid själva antagningen.

Aktivitetsinspiratör med huvudområdena Lärande och Hälsa
Syftet med utbildningen är att ge personer från denna målgrupp likvärdig tillgång till högre utbildning och möjlighet till livslångt lärande för att därigenom förbättra deras möjlighet till arbete. Ett närliggande mål är att studenterna ska kunna leda och individanpassa olika former av aktivitetspass i kommunal verksamhet utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Ett annat mål är att studenterna ska kunna fungera på en arbetsplats genom förberedande praktik och mentorskap/coaching. Ledorden i utbildningen är Kvalité, livsglädje och självförtroende i det dagliga livet. Utgångspunkten är att högskola och arbetsliv ska vara inkluderande och se alla individer som en resurs i ett jämställt och hållbart samhälle.
Målgrupp: Personer med intellektuellt funktionshinder som har gymnasiesärskoleexamen eller motsvarande
Antal platser: 6-8
Planerad kursstart: hösten 2017

– Det gäller bland annat att det inte ska bli till ekonomisk nackdel för studenterna att studera och att kunna integrera dem i studiemiljön, säger Annika Malm.

Därför har man tagit ett helhetsgrepp och gör ansökan om medel till projektet i samverkan med Arbetslivsförvaltningen och projektet Jämlik Hälsa, Borås stad, FUB Borås (en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.), Västergötlands Parasportförbund, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Sjuhärads samordningsförbund.

– Vi är oerhört tackasamma för att vi har fått med frivilligorganisationerna FUB och Parasportförbundet i projektet. De har så mycket att tillföra, säger Annika Malm.

Specialanpassad högskoleutbildning

Istället för att försöka integrera studenterna i de reguljära utbildningarna på högskolan har lösningen varit att specialanpassa utbildningen. Man har tagit fram egna grundkurser till utbildningen, men ser också möjligheter till integrering i andra kurser, bland annat inom sjuksköterskeprogrammet och läraprogrammet riktat mot fritidshemsverksamhet utifrån studenternas intresse och motivation.

– Vi har valt att ta fram en utbildning som berör områdena vård, pedagogik och inkludering. Tänkbara synergieffekter med högskolans studenter och utbildningar kan fås genom att man tar tillvara lämpliga kurstillfällen i andra kurser, till exempel uteverksamhet i lärarprogrammet mot fritidhemsverksamhet och studiebesök inom olika program, exempelvis sjuksköterskeprogrammet.

Utbildningen är uppdelad i en förberedande termin för att studenterna ska lära känna lokaler och studiemiljön samt lära sig studieteknik. Termin 2 och 3 består av kurser varvade med praktik. Sista terminen lotsas de över till arbetsplatser inom kommun eller näringsliv. Studierna kommer att genomföras på högskolan och Sjuhäradshallen där Parasportförbundet anordnar aktiviteter och Jämlik hälsa har en coachutbildning för personal inom sociala omsorgerna. Några av dessa kan sedan vara mentorer ut mot arbetslivet. Efter genomförd utbildning garanteras studenterna anställning.

Långsiktigt mål

Långsiktigt är målet att utbildningen ska drivas vidare inom högskolans ordinarie verksamhet och i samarbete med de olika samarbetspartners som ingår i projektet. Vidare siktar man på att ha följeforskning på projektet.

Den 3 oktober skrev samtliga medverkande i samverkansgruppen på ansökan som nu skickats till Allmänna arvsfonden.

Medverkande i samverkansgruppen: Martin Hellström, tidigare prorektor, Högskolan i Borås, Annika Malm, strateg för breddad rekrytering och samordnare för samverkansgruppen, Högskolan i Borås, Cecilia Carlsson, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, Lars-Åke Johansson, ordförande för Arbetslivsnämnden, Liselotte Andersson, föreningsadministratör, FUB Borås, Ulrika Lindstedt, projektledare, Jämlik Hälsa, Dag Forsström, Förvaltningschef, Arbetslivsförvaltningen, Borås stad, Ingela Rydström, Akademin för vård arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås, Margareta Ljungqvist, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås, Yvonne Ohlsson, Studentservice, Högskolan i Borås, Sofia Sandänger Försäkringskassan samt Pernilla Knutsson Sjuhärads samordningsförbund.

Text och gruppfoto: Solveig Klug
Foto på campus: Anna Sigge