Huvudmeny
Studenter på föreläsning.

2017-06-27 09:00

Nytt förslag om resursfördelning till högre utbildning


Hur ska universitet och högskolor styras för att uppnå bästa kvalitet inom utbildning och forskning? Denna fråga och hur resurserna till lärosätena bör fördelas lyfts nu i en ny rapport från Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, som presenteras under Almedalsveckan.

Björn Brorström.Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, som tillsammans med Marianne Granfelt, tidigare generalsekreterare i SUHF, har sammanställt rapporten, berättar mer:

– Hösten 2015 genomfördes i SUHF:s regi en serie konferenser med anledning av den så kallade ledningsutredningens slutbetänkande. Konferenserna behandlade hur universitet och högskolor bör styras och ledas för att uppnå bästa möjliga kvalitet i utbildning och forskning. Fokus i diskussionerna på konferenserna var på hur regeringen styr och tilldelar resurser till universitet och högskolor. En rad olika idéer och förslag till och möjligheter och hinder för en mer ändamålsenlig styrning och resursfördelning redovisades och diskuterades. Efter konferenserna väcktes frågan hur vi kan gå vidare så att inte intressanta och viktiga resonemang stannar där.

SUHF:s styrelse beslutade att gå vidare och genomföra en studie där rektorers uppfattningar om hur styrning bör utövas och resurstilldelning fångades upp.

Rapporten innehåller förutom en sammanställning av intervjuer med rektorer, ett teoriavsnitt, en internationell utblick och självfallet också tolkningar, slutsatser och förslag till förändringar.

Tillit, självständighet profilering och kvalitet

– Vi argumenterar bland annat för ett samlat anslag till utbildning och forskning, fleråriga kontrakt mellan regering och lärosäten och en utvecklad myndighetsdialog där bland annat lärosätenas särskilda profiler kan fokuseras, förklarar Björn Brorström.

Nyckelbegrepp i rapporten är tillit, självständighet profilering och kvalitet. I rapporten problematiserar författarna också de egna förslagen och pekar på risker och eventuella nackdelar. 

– Vår förhoppning är att skriften sprids och blir läst. En del i detta är Almedalen där jag deltar i seminarier där skriften och dess slutsatser kommer att presenteras. En förhoppning är också att den utredning som nu tillsatts om styrning och resurstilldelning med Pam Fredman, rektor vid Göteborgs Universitet, som utredare noga kommer att läsa skriften och beakta våra förslag. Jag fortsätter också att på olika sätt att engagera mig i frågan, säger han. 

Läs mer

Rapporten Tillitsbaserad styrning & reformerad resurstilldelning, SUHF, 2017.

Rektor Björn Brorström deltar vid två seminarier som berör finansiering av och resursfördelning till högre utbildning under Almedalsveckan:

Har kvalité ett pris? Hur kan högskolan styras för att sätta lärandet i centrum?
Datum: 4 juli
Arrangörer: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Se seminarieprogrammet.

” Vem och vad ska styra högskolan?”
Datum: 5 juli
Arrangör: SUHF

Se seminarieprogrammet

Se programmet för Högskolan i Borås seminarier på Västsvenska Arenan.

Text: Solveig Klug
Porträttfoto: Patrik Svedberg
Foto: Ulf Nilsson, mimbild