Huvudmeny
Skolelever vid laptop.

2017-03-29 13:00

Borås storsatsar på lärare i modersmål och studiehandledare


Högskolan i Borås hjälper Borås Stad att kompetensutveckla modersmålslärare och studiehandledare som arbetar på andra språk än svenska.

Satsningen på modersmålslärare och studiehandledare vid skolor i Borås innebär att de under ett studieår deltar i en uppdragsutbildning som består av två specialsydda kurser vid Högskolan i Borås en dag i veckan parallellt med att de är ute i sina respektive verksamheter resterande tid.

Gisela Bohlin, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås och kursansvarig för de två kurserna, berättar att satsningen ligger rätt i tiden, inte minst då Sverige har tagit emot många nyanlända de senaste åren.

– Tidigare gick nyanlända elever i särskilda grupper under lång tid för att lära sig svenska innan de införlivades i en vanlig skolklass. På senare år har man insett, och forskningen har visat, att kunskapsutvecklingen i de vanliga skolämnena hämmas om de inte får utvecklas i skolämnena och språket samtidigt. Idag fasas elever in i vanliga klasser tidigare, vilket kräver stöd med studiehandledning på modersmålet. Detta innebär att skolorna har fått ett ökat behov av studiehandledare som fungerar som en brygga mellan elev och lärare, förklarar hon.

Skolans styrdokument och organisation

I dag är det vanligt att man tar in nyanlända elever i de vanliga klasserna direkt, vilket dock kräver mycket studiehandledning.

– Det här är ett otroligt bra projekt.  Deltagarna på våra kurser får lära sig om skolans styrdokument och organisation. De får kunskaper och språkutveckling på samma gång. De får lära sig hur man kan stötta elever i skolorna och de lär sig om kulturella skillnader, om posttraumatiskt syndrom och en del psykologi och didaktik, säger hon.

Uppdragsutbildningen för modersmålslärare och studiehandledare
Kurserna i uppdragsutbildningen:
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling, 7,5 hp
- Studiehandledarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling, 7,5 hp
Modersmål: är ett eget skolämne som syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.
Studiehandledning på modersmål: Studiehandledning på modersmålet är till för att stödja elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen och hjälpa eleverna utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Studiehandledaren fungerar som länk mellan elever, föräldrar, lärare och annan personal i skolan.

Ser stora vinster

Dean Cadhamn, rektor för modersmålsundervisningen vid Centrum för flerspråkigt lärarande, CFL, i Borås, ser stora vinster med uppdragsutbildningen.

– De som går på uppdragsutbildningen är anställda av Borås Stad. De arbetar i dag som modersmålslärare, studiehandledare eller med förberedelseklasser på CFL i Borås, men de saknar svensk lärarlegitimation, berättar han.

En anledning till att man i Borås valt att satsa på uppdragsutbildningen är att höja kompetensen hos medarbetarna och kvaliteten i deras arbete. Ett stort antal modersmålslärare på CFL har redan en högre utbildning från sina hemländer.

– En del av dem är lärare, fast i något annat ämne än språk, och de behöver alla bli mer bekanta med styrdokument, som läroplanen, i Sverige, och olika metoder som kan tillämpas i klassrummet. Ett av målen är att eleverna i våra skolor ska få kompetenta lärare, förklarar han.

Tillsvidareanställs

Ytterligare en anledning till att Borås Stad valt att köpa in utbildningen, nämner Dean Cadhamn, är att modersmålslärare enligt Skolverket bara får sätta betyg om de är tillsvidareanställda. Tidigare var enbart de modersmålslärare som hade lärarlegitimation tillsvidareanställa på CFL. Det innebar att de fick hjälpa de visstidsanställda modersmålslärarna med betygssättning, vilket var mycket tidskrävande.  Genom avtalet med Högskolan i Borås får nu de visstidsanställda modersmålslärarna möjlighet till en tillsvidareanställning i kombination med att de kompetensutvecklar sig genom att gå de två kurserna på sammanlagt 15 hp. Det gör också att de blir behöriga att sätta betyg. Satsningen omfattar även studiehandledarna som också fått möjlighet till tillsvidareanställning genom att studera kurserna och utvecklas i sin handledande roll.

– Grundskoleförvaltningen och ledningen på CFL är angelägna om att det finns en god kompetensförsörjning och att medarbetarna ska kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt. En god kvalitet i de olika delarna, det vill säga i modersmålsundervisning, i studiehandledning, samt i undervisning i förberedelseklasser, är mycket viktig för den enskilda eleven, förklarar Dean Cadhamn.

Fantastisk möjlighet

Redan nu ser han skillnader ute i verksamheterna och berättar vidare:

– Medarbetarna har utvecklats sedan de började utbildningen. Hos flertalet märks stort engagemang och en vilja att prova olika undervisningsmetoder i klassrummet. I samband med kollegialt lärande inom arbetslaget för modersmål har diskussionerna fördjupats och lärarna inser ännu mera vikten av att utgå ifrån läroplanen när de planerar sin undervisning. Även i enskilda samtal med lärare märker jag i deras språk och i deras tänkande att de har utvecklats i lärarrollen.

– Uppdragsutbildningen är en fantastisk möjlighet för modersmålslärarna, studiehandledarna och lärarna i förberedelseklasserna att få fördjupa sig i dessa kurser. Det ger eleverna kompetenta lärare och handledare, och förhoppningsvis ännu bättre måluppfyllelse i både modersmålsämnet och i övriga ämnen.

Andra kommuner intresserade

Jaana Ben Maaouia, föreståndare för Regionalt utvecklingsCentrum, RuC, vid Högskolan i Borås, är glad över uppdraget från Borås Stad:

– Uppdraget är ett viktigt led för ett ökat samarbete med Borås Stad. Vi vill ju göra skillnad och bidra med kompetens, forskning och erfarenheter.

Uppdragsutbildningen har även väckt intresse på andra håll. Tidigare har Göteborg satsat på den inom ett projekt för studiestödjare, och ytterligare två kommuner, Svenljunga och Kungsbacka, kommer att göra en satsning på studiehandledare i samarbete med Högskolan i Borås.

Under läsåret 2015/2016 deltog cirka 2000 elever i Borås i modersmålsundervisning. Under läsåret 2016/2017 deltar närmare 3000 elever i modersmålsundervisning. Mellan 700 och 800 elever får studiehandledning på sitt eget språk.

Läs mer

RuC vid Högskolan i Borås erbjuder kompetensutveckling och uppdragsutbildningar inom områdena skolutveckling och organisations- och personalfrågor.

Läs mer om RuC. 

Text: Solveig Klug
Foto:  Mostphotos
Porträttfoto: Henrik Bengtsson