Huvudmeny

2017-10-26 09:00

Finansiering klar för utbildning till aktivitetsinspiratör


Nu är det klart att högskolan startar en utbildning till aktivitetsinspiratör för individer med intellektuell funktionsnedsättning hösten 2018.

Utbildningen vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och finansieras med medel från Allmänna arvsfonden och Västra Götalandsregionen. Den ges initialt som ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås, Borås Stad, föreningen FUB i Borås (en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv) och Västergötlands parasportförbund. Annika Malm, universitetsadjunkt vid högskolan och projektledare, berättar mer:

Annika Malm– Det känns oerhört roligt och värdefullt att vi får möjlighet att bredda och öppna högskolan för den här målgruppen. Dessa personer har hittills har varit utestängda från möjligheten till högre studier på grund av kravet om grundläggande behörighet, vilket en examen från gymnasiesärskolan inte ger.

I FN:s globala mål och Agenda 23 för hållbar utveckling står det i mål 4 att alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande.

– Vårt syfte är att erbjuda denna grupp elever likvärdig tillgång till högre utbildning och möjligheter till livslångt lärande, för att därigenom förbättra deras möjlighet till arbete. Målet är en inkluderande högskola tillika arbetsliv, där alla ses som en resurs och kan bli delaktiga på lika villkor, något som är viktigt i ett jämställt och hållbart samhälle, säger Annika Malm.

Aktivitetsinspiratör med huvudområdena Lärande och Hälsa
Syftet med utbildningen är att ge personer från denna målgrupp likvärdig tillgång till högre utbildning och möjlighet till livslångt lärande för att därigenom förbättra deras möjlighet till arbete. Ett närliggande mål är att studenterna ska kunna leda och individanpassa olika former av aktivitetspass i kommunal verksamhet utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Ett annat mål är att studenterna ska kunna fungera på en arbetsplats genom förberedande praktik och mentorskap/coaching. Ledorden i utbildningen är Kvalité, livsglädje och självförtroende i det dagliga livet. Utgångspunkten är att högskola och arbetsliv ska vara inkluderande och se alla individer som en resurs i ett jämställt och hållbart samhälle.
Målgrupp: Personer med intellektuellt funktionshinder som har gymnasiesärskoleexamen eller motsvarande
Planerad kursstart: Hösten 2018

Följer studenterna genom utbildningen

Studierna kommer att bedrivas på högskolan och på arbetsplatser i Borås Stad under två år. Studierna varvas med praktik, som sedan övergår i arbete som Borås Stad tillhandahåller och ansvarar för.

Till projektet är det tänkt att även att koppla på följeforskning.

– Vi vill med följeforskningen följa studenternas väg genom utbildningen samt titta på eventuella hinder i strukturer för högre utbildning samt för ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden för målgruppen, säger Annika Malm och fortsätter:

– Projektet kommer att utveckla både studentstödet och högskolepedagogiken mot en målgrupp som högskolan inte tidigare har tagit emot. Detta kommer i förlängningen att gynna alla studenter.  Samtal och e-post, både nationellt och internationellt, från många intresserade från både högskolesektorn, särskolesektorn och föräldrasektorn, visar på behovet av ett högskolespår för denna målgrupp i syfte att öka möjligheterna till ett reguljärt arbete på arbetsmarknaden.

Viktiga lärdomar

Högskolans rektor, Björn Brorström, kommenterar beskedet:

– Annika Malm och medarbetare har arbetat länge och målmedvetet med att utveckla en utbildningsplan och det är glädjande att vi kommer igång tillsammans med våra samarbetspartners. Viktiga erfarenheter och lärdomar kommer att kunna dras från genomförandet av projektet. Vi kommer också att inspirera andra, säger han.

Även på Arbetslivsförvaltningen i Borås, som ingår i den samverkansgrupp som jobbat för att få utbildningen till stånd, gläds man åt beskedet.

– Det är fantastiskt att så många organisationer går samman för att förverkliga drömmen för personer med funktionshinder att gå en högre utbildning, säger Dag Forsström, chef på Arbetslivsförvaltningen.

Läs mer

Läs den tidigare nyheten om initiativet till utbildningen. 

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson/Anna Sigge