Huvudmeny
Barnteckning, halsband och stetoskop vid vårdcentral

2018-12-04 11:39

Forskning ska stärka barnens röst i vården


Den 1 januari 2020 föreslås att FN:s barnkonvention blir svensk lag. Syftet är att synliggöra barns rättigheter och att dessa beaktas i mål och ärenden som rör barn. Nu ska Katarina Karlsson och Laura Darcy, universitetslektorer vid Högskolan i Borås, undersöka hur vården i Sjuhärad ska möta barnkonventionen som lag.

Vad ska ni göra i projektet?
– Vi ska intervjua sjuksköterskor och barn för att ta reda på om hälso- och sjukvård för barn i Sjuhärad möter barnens behov kopplat till barnkonventionen.

Katarina KarlssonVarför är det viktigt?
– Barnens röst blir sällan ledande i planering av vård och behandling, men den är viktig för att barnens bästa ska beaktas. Att vårda utifrån barnets perspektiv, mognad och utvecklingsstadier ingår i sjuksköterskans profession. Forskning visar att sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvård överlag trivs med sitt arbete, men att deras arbetssituation inte alltid tillåter dem att utföra den vård de vill ge barn och deras familjer.

– För en hållbar utveckling inom barnsjukvård, och för att kunna möta barnkonventionen som lag, måste barns och sjuksköterskors uppfattningar synliggöras. Vi har även en förstärkt patientlag från 2014 som beaktar barnens rättigheter i vården. Dessa lagar kommer att ställa ytterligare krav på barnsjukvårdens bemötande av denna sårbara patientgrupp.

Hur ska ni gå till väga?
– Vi kommer att genomföra fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor och individuella intervjuer med barn. Analysen av intervjuerna kommer att ligga till grund för en rapport om hur hälso- och sjukvården för barn i Sjuhärad kan möta kommande krav barnkonventionen som lag kommer att ställa.

Laura DarcyVad hoppas ni att se på för resultat?
– Vi hoppas att intervjuerna ger oss sjuksköterskors och barns upplevelser om hur barnens rättigheter beaktas inom barnsjukvården idag. Vård av barn är komplext och sjuksköterskor behöver kunskap om den specifika vård som krävs i mötet med barn för att säkerställa god kvalitet i vården. Vi hoppas att vår studie kan bidra till att ökad kunskap om hälso- och sjukvård för barn möter barnens behov kopplat till barnkonventionen. Sjuhärad behöver arbetskraft som möter dessa behov och som kommer med sina egna kompetenser och rättigheter.

Vad betyder medlen från Sparbanksstiftelsen?
– Finansieringen från stiftelsen möjliggör genomförandet av studien och det är vi givetvis mycket glada och tacksamma för.

Sparbanksstiftelsens loggaStiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats.

Laura Darcys forskarprofil

Katarina Karlssons forskarprofil

Läs mer om barnkonventionen som lag (extern länk till regeringens hemsida)

Dessa projekt fick forskningsbidrag 2018

Text: Henrik Grönberg

Genrebild: Anna Sigge
Personporträtt: Suss Wilén och Ida Danell