Samordnar forskning om samverkan i nationellt nätverk

Foto på Mikael Löfström

Vad är syftet med nätverket?

– Syftet med nätverket är att utgöra ett forum för forskare från olika ämnesområden där vi kan identifiera problemställningar och teoriutveckling rörande det moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar. Dessa utmaningar handlar om att människor som har komplexa behov som till exempel multisjuka, långvarigt arbetslösa, psykiskt och fysiskt funktionshinder etc. behöver kontakt med flera myndigheter. Det underlättar för dem om myndigheter samverkar.

Nätverket för samverkansforskning har funnits sedan 2011 och tilldelades nyligen finansiering från Forte för tre år, 2019-2021. 

Vad är målet?

– Nätverket samlar närmare 120 seniora och juniora forskare samt doktorander från cirka 20 av Sveriges universitet och högskolor (delvis även från andra nordiska länder), och därigenom möjliggörs nya och fruktbara konstellationer av forskare och forskningsprojekt över ämnes- och lärosätesgränser.

– Nätverket har som mål att fungera som en infrastruktur för den svenska forskningen om samverkan inom det moderna välfärdssamhället. Nätverket planerar att publicera sammanställningar av genomförd forskning, pågående forskningsprojekt samt aktuella vetenskapliga konferenser.

Hur skapar nätverkets arbete nytta?

– Genom att fokusera på forskning med hög grad av samhällsrelevans och därför ha stadigvarande samverkan med aktörer som är praktiskt verksamma inom välfärdssektorn.

– Nätverket kommer att ha två möten per år med företrädesvis forskare, men även praktiker. Mötena kommer cirkulera mellan Malmö, Göteborg och Stockholm för att göra dem tillgängliga för så många forskare som möjligt. Min roll som koordinator innebär att jag tillsammans med ett arbetsutskott planerar och genomför dessa tillfällen.

Läs mer

Läs mer om nätverket (extern länk).