Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2019-11-08 15:00

Rapport ett inspel inför nästa forskningsproposition


I veckan publicerades en rapport om universitets och högskolors betydelse för att utveckla och sprida kunskap om samhällsutmaningar. I rapporten lyfts goda exempel från 12 lärosäten, däribland Högskolan i Borås, fram för hur arbetet med hållbar utveckling kan bedrivas strategiskt och operativt. Men rapporten uttrycker också att mer måste göras samt behovet av stöd till lärosätena i deras hållbarhetsarbete.

Bakom rapporten står Björn Brorström, professor och tidigare rektor vid Högskolan i Borås, och Birgitta Påhlsson, tidigare strateg för hållbar utveckling vid högskolan.

Björn Brorström berättar:

– Rapporten beskriver universitet och högskolors arbete med att integrera hållbar utveckling i verksamheten och därigenom bidra till att målen i Agenda 2030 kan nås. En studie har genomförts av de 12 lärosäten som av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 2017 fick omdömet ”en välutvecklad process för arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildning”, däribland Högskolan i Borås.

– Vi har studerat dokument och gjort personliga intervjuer och fram växer en bild av tydliga mål och strategier och en mängd viktiga aktiviteter, men också ett behov av att göra ännu mer. Det handlar då om satsningar inom lärosätet, men också om att externa aktörer såsom regeringen och forskningsfinansiärerna stödjer lärosätenas inriktning på ändamålsenliga sätt. Ett problem är till exempel övergången från ett starkt fokus på det klassiska utbildnings- och forskningsämnet till flervetenskap som svarar mot de samhällsproblem som finns.

Vad är universitets och högskolors roll i detta när det gäller hållbar utveckling?

– Deras roll har en avgörande betydelse för utveckla och sprida kunskap om samhällsutmaningar. Forskningsresurser måste användas rätt och studenterna förses med kunskaper om de problem som måste hanteras för en gynnsam samhällsutveckling. 

Varför är detta viktigt?

– Jag tror inte något annat kan vara mer angeläget inom vår sektor än att verka för att universitet och högskolor bidrar till hållbarhet.

Rapporten är ett Vinnovaprojekt och utgör en del av Vinnovas analysunderlag och inspel till regeringen med anledning av arbetet med den kommande forskningspropositionen. Projektets över­gripande syfte är att beskriva hur universitet och högskolor bäst kan bidra till att målen i Agenda 2030 implementeras.

Rapporten publicerades nyligen på Vinnovas webbsida.

Läs mer

Läs rapporten "Mycket görs men mycket mer måste göras – Universitets och högskolors bidrag till hållbar utveckling", (2019).

Läs Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport ”Universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling”, 2017.

Läs mer om arbetet med hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.

Text: Solveig Klug
Foto: Ida Danell