Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Forskarutbildningsutskott

Högskolan i Borås har idag rätt att utfärda doktorsexamen inom fyra olika forskningsområden. De fyra forskningsområdena lyder under Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU-nämnden) och nämnden för Konstnärlig Forskning och Utbildning (KFU) vilka utgör högskolans två nämnder.

Forsknings-och utbildningsnämnden har delegerat huvuddelen av de operativa besluten för forskarutbildning till forskarutbildningsutskott tillhörande vart och ett av de fyra områdena.

Området "Textil och mode" består dels av ett vetenskapligt delområde, dels av ett konstnärligt delområde. Det konstnärliga delområdet lyder under nämnden för KFU, medan det vetenskapliga delområdet lyder under FoU-nämnden. 

Varje utskott ska bestå av minst tre ledamöter, lägst docenter, tillsammans med två studentrepresentanter. Till varje område ska en studierektor för forskarutbildningen utses. Studierektor och akademichef är ständigt adjungerade till utskottet. 

För detaljerad information om organisationsordning, beslutsordning, delegationsordning och nämnder, se nedanstående dokument:

Organisationsordning och beslutsordning för högskolans forskarutbildningsutskott (Dnr 246-15) (pdf)
Delegationsordning för forskarutbildning (Dnr 082-16) (pdf)

Följande forskarutbildningsutskott finns:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Människan i vården
  • Resursåtervinning
  • Textil materialteknik
  • Textilt management

För mer information om utskottens sammansättning, mötestider samt protokoll hänvisas till utskottens sida på anställdwebben.