Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Utbildningsutskott

Med stöd av 5 kap. 11 § styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) fattade Forsknings- och utbildningsnämnden den 26 februari 2014 beslut att inrätta ett antal utskott. Utskottens ansvar och befogenheter är redovisade i Forsknings- och utbildningsnämndens organisations- och beslutsordning för utbildningsutskott vid Högskolan i Borås, dnr 462-14. Mandatperioden sträcker sig från den 1 juli 2015 till den 30 juni 2018.

Ansvarsfördelningen mellan utbildningsutskott tar sin utgångspunkt utifrån ett akademiöverskridande perspektiv där den examen som utbildningen leder till blir direkt styrande för vilket utskott som har att hanterar utbildningen. Ansvarsfördelningen av högskolans utbildningar redovisas i Ansvarsfördelning mellan utbildningsutskott vid Högskolan i Borås, Dnr 69-15. Fristående kurser läggs fram för relevant utskott.

Utskotten är sammansatta av minst fyra ledamöter tillsammans med två suppleanter som alla har vetenskaplig kompetens (Högskoleförordningen 2 kap. 6 §) samt två studentrepresentanter. Inom varje utskott finns en ordförande, en vice ordförande. Varje utskott har en sekreterare.

Utbildningsutskotten är:

  • Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT
  • Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv
  • Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande
  • Utskottet för utbildningar inom teknik
  • Utskottet för utbildningar inom vård

För mer information om utskottens sammansättning, mötestider samt protokoll hänvisas till utskottens sida på anställdwebben.