Huvudmeny

Rektor Björn Brorström

Välkommen till Högskolan i Borås; ett ungt och nydanande lärosäte med höga ambitioner att erbjuda och bedriva kvalitativ utbildning och forskning.

Bild på Björn Brorström, rektor på Högskolan i Borås

All utbildning och forskning vilar på vetenskaplig grund och vi värnar vikten av att utbildning är forskningsanknuten. Samtidigt präglas utbildning och forskning av en hög grad samhällsrelevans i den meningen att framkomna forskningsresultat ska vara tillämpningsbara och utbildning inriktad mot arbetslivet och professioner. Att forskningsresultat nyttiggörs och leder till förbättrad verksamhet inom näringsliv och offentlig verksamhet är centralt. Ett viktigt kvalitetskriterium är att våra utexaminerade studenter har en hög grad av anställningsbarhet i för utbildningarna relevanta yrken.

Utbildning och forskning är profilerad med sikte mot att bidra till hög kvalitet i näringsliv och förvaltning. Detta åstadkoms genom att modeller och metoder utvecklas och kunskaper om tillämpning förmedlas, men hög kvalitet åstadkoms också genom problematisering och kritisk granskning av olika typer av företeelser och fenomen. Vår verksamhet utmärks av öppenhet inför nya idéer och annorlunda sätt att tolka utvecklingsförlopp och tillstånd. Våra studenter ska vara välutbildade när de lämnar högskolan men också bildade och ha stor förmåga att betrakta sitt eget område och sin egen profession utifrån olika perspektiv. Sådana egenskaper ger en grund för ett livslångt lärande. Det innebär också att tiden som student blir berikande på många olika sätt.

Som rektor för Högskolan i Borås är det viktigt värna våra ideal och verka för att förutsättningar ges för studenter och medarbetare att skapa kreativa utbildnings- och forskningsmiljöer och därigenom åstadkomma de kvaliteter som fordras för att möta de stora utmaningar som finns för att åstadkomma en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Björn Brorström