Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Breddad rekrytering

Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil och mer specifikt som en del av lärosätets arbete för inkludering och lika villkor.

Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel och breddat deltagande de insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier. Det senare kräver ett inkluderande förhållningssätt under studentens hela väg till, genom och ut ur högskolan.

Högskolestyrelsen vid Högskolan i Borås visar inriktningen på arbetet ” Högskolan strävar efter att skapa lika möjligheter för alla studenter genom inkluderande undervisning samt efter en breddad rekrytering till alla utbildningar, det vill säga en representativ fördelning till högskolan avseende kön, etnicitet och social bakgrund. Begreppet inkludering visar att det inte bara handlar om rekrytering utan även om retention”. ( Dnr.847-12 fastställd av Högskolestyrelsen 18/2 2013).

Högskolan i Borås har under en lång period bedrivit ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning. Genom att tillgängliggöra akademiska studier för breda grupper i samhället lyckas Högskolan i Borås väl med rekryteringen av studenter från studieovana miljöer.

Inkludering

Inkludering är ett av högskolans prioriterade forskningsområden och RCIW, Research and Capability in Inclusion and Welfare, är ett strategiskt forskningsprogram vid Högskolan i Borås som behandlar området inkludering inom det pedagogiska fältet.