Huvudmeny

Lika villkor  

Högskolan i Borås arbetar strategiskt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Begreppet lika villkor innefattar alla delar av tillgänglighets-, mångfalds- och jämställdhetsarbetet och har som mål att alla individer, sökande, studenter och anställda, ska ha lika villkor och lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller eventuell funktionsnedsättning.

Lika villkor är en del av hållbar utveckling där demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa ska genomsyra all verksamhet vid högskolan i Borås. Vid Högskolan i Borås finns en policy som är vägledande i arbetet med lika villkor och där följande övergripande mål uttrycks:

  • Nolltolerans gäller beträffande diskriminering och trakasserier.
  • Högskolan strävar efter att skapa lika möjligheter för alla studenter genom inkluderande undervisning .
  • Mångfald bland studenter och anställda ska förstås, värdesättas och tillvaratas.
  • Högskolan arbetar för att en jämn könsfördelning ska råda på alla nivåer och inom olika befattningar, yrken och utbildningar samt i beslutande, beredande och rådgivande organ.
  • Det ska råda jämlikhet vad gäller anställdas arbetsförhållanden, löner, delaktighet, karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med ansvar för hem och familj.
  • Högskolan ska ha god tillgänglighet till verksamhet, kommunikation och lokaler.
  • Högskolan strävar efter en breddad rekrytering till alla utbildningar.

Högskolans systematiska arbete beskrivs på följande sidor:  Lika villkor

Under 2016-2019 fokuserar högskolanpå arbetet för jämställdhet i akademin. Läs mer om jämställdhetsintegrering.

Vid frågor kring arbetet med kontakta Linda Borglund, samordnare.