Huvudmeny
Högskolans fasad på Sandgärdet med ett körsbärsträd i förgrunden

Mål och visioner

Vision det tredje universitetet i Västsverige

Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer samt en tydlig profil som sammanfattas i begreppet Vetenskap för profession. Högskolan har sitt ursprung i den textila näringen, i det textila kulturarvet och i bibliotekarieutbildningen. Vi blev en sammanhållen högskola 1977. Vi är stolta över det vi uppnått, men vi vill nå ännu längre. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen och bli det tredje universitetet i Västsverige.

Läs högskolans vision och mål i pdf-format.

Vill du skriva ut högskolans mål och vison? Här kan du ladda ner en utskriftsvänlig pdf.

Ett tredje universitet i Västsverige är inte bara en regional angelägenhet utan betyder också mycket för växtkraft och innovation i hela Sverige. Högskolan i Borås profilering med kompletta miljöer och spets gör att vi även i ett internationellt perspektiv har mycket goda förutsättningar att vara ledande inom ett antal områden.

Universitet är mycket mer än en benämning. Det markerar kvalitet och ökar möjligheterna att attrahera studenter och medarbetare. Universitetsstatus ger oss även bättre ekonomiska förutsättningar att fortsätta utveckla och profilera verksamheten.

Tillsammans med studenter och samarbetspartners bygger vi kompletta akademiska miljöer. Arbetet handlar om att vi inom samtliga områden vill erbjuda utbildning från grundnivå till avancerad nivå och forskarstudier. Varje forskningsområde ska vara nationellt starkt och ha internationellt framgångsrika lärar- och forskargrupperingar. Hög vetenskaplig och konstnärlig nivå är en självklarhet och verksamheten präglas av ett gränsöverskridande arbets- och förhållningssätt. Det är så vi bygger akademiska miljöer.

MissionVetenskap för profession

Ett ideal för Högskolan i Borås är att bedriva högre utbildning och forskning i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och kulturliv. Vi benämner det Vetenskap för profession. Tillsammans med samverkanspartners uppnås ett ömsesidigt förhållningssätt som bygger på öppenhet och ansvar. Högskolans ansvar är att bidra till och kritiskt granska samhällelig utveckling. Problematisering är vår styrka. Teori och praktik ser vi som sammanflätade perspektiv som berikar varandra och som tillsammans ger kvalitet i utbildning och forskning. Professionernas mångfasetterade problem förutsätter ett flervetenskapligt förhållningssätt, där det är naturligt att arbeta ämnesöverskridande.

Tillsammans med professionerna identifierar och formulerar vi aktuella problemställningar som blir till utmaningar i utbildning och forskning. Det är högskolans ansvar att garantera den vetenskapliga nivån i partnerskapet med professionen så att den motsvarar de höga kvalitetskrav som ska ställas på högre utbildning och forskning.

Med utgångspunkt från Vetenskap för profession understryker vi vikten av internationalisering och hållbar utveckling. Dessa aspekter är självskrivna i alla framtidsorienterade professioner och nödvändiga för att skapa goda levnadsförutsättningar nu och i framtiden.

Mål forskning och utbildning

Som ett led i att förverkliga visionen om det tredje universitetet i Västsverige ska högskolan:

  • Sätta studentens lärande i centrum. Vi ska utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell forskning. Utbildningen på alla nivåer ska vara forskningsanknuten och studenterna ska så tidigt som möjligt bli aktivt involverade i forskningen. Studenterna ska ges stora möjligheter att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande.
  • Öka andelen forskning. Detta uttrycker vi i termer av 60:40, det vill säga att andelen utbildning ska vara 60 procent av den totala verksamheten och andelen forskning 40 procent. I dag är andelen forskning 20 procent och vi måste öka den i förhållande till utbildningen. Samtidigt gäller att även utbildningen, i absoluta mått, ska öka på sikt.
  • Fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer. Inom samtliga områden ska vi erbjuda utbildning från grundnivå till avancerad nivå och forskarnivå. Målet är att det inom alla områden finns forskningsprogram och välutvecklade samarbeten med andra lärosäten och organisationer.