Huvudmeny
Högskolan i Borås fasad

Systematiskt kvalitetsarbete

Högskolans arbete med kvalitetssäkring handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för studenternas lärande, för forskning och för samverkan med det omgivande samhället. Allt kvalitetsarbete ska vara integrerat i verksamheten, transparent, enhetligt samt leda till att uppmärksammade brister skyndsamt kan avhjälpas.

Det systematiska kvalitetsarbetet sker till största del inom och mellan olika medarbetargrupper inom högskolan, exempelvis lärargrupper, forskargrupper, sektioner och avdelningar samt där högskolans organisations- och beslutsordningar klargör ansvarsfördelningen. 

En systematisk uppföljning och utveckling av verksamheterna sker genom arbete med verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och handlingsplaner. Kvalitetssamordnare vid högskolans tre akademier och enheten för verksamhetsstöd samordnar och stödjer kvalitetsarbetet. 

Kvalitetssäkring av utbildning

Aktiviteter

I överensstämmelse med de europeiska standarderna för kvalitetssäkring av utbildning vid högskolans lärosäten skapas förutsättningar för hög kvalitet i utbildningen vid högskolan genom:  

  • Ledningens arbete för att implementera högskolans policy för kvalitetssäkring och högskolans mål i högskolans aktiviteter.
  • Utbildningsansvarigas planering av utbildningars och kursers innehåll och form samt deras kontinuerliga utveckling på grund av uppföljning och kurs- och programutvärderingar.
  • Högskolans arbete med rättssäkra processer för antagning, progression och examen.
  • Högskolans processer för att säkerställa ändamålsenlig och rättssäker rekrytering samt kompetensutveckling av högskolans medarbetare.
  • Högskolans resursfördelning till utbildningar samt till studentstöd.
  • Högskolans arbete med att säkerställa att rätt information når studenter, anställda och allmänheten.

Dessutom granskar högskolan regelbundet kvaliteten i utbildningarna, från grundnivå upp till och med forskarutbildningsnivå.