Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV)


Vi fokuserar på frågor som rör arbetslivets styrning, organisering och ledning. Vår vision är att skapa ett hållbart arbetsliv.

CAV är en arena för samverkan och samproduktion vid Högskolan i Borås, och har så varit sedan starten 2003. Här möts forskare och representanter från arbetslivet i såväl utvecklings- och forskningsprojekt som på nätverksträffar och seminarier för att tillsammans identifiera utmaningar och möjligheter för både chefer och medarbetare.

För att nå visionen om ett hållbart arbetsliv arbetar vi efter missionen: ”Samverkan och samproduktion för flervetenskaplig forskning och utveckling”.

Särskilt utmärkande för CAV är att den kunskap som utvecklas i forskningen bryts mot den förtrogenhetskunskap som praktikens aktörer för med sig. På så vis uppstår ny kunskap som utvecklar synsättet på styrning, ledning och organisering i förhållande till ett hållbart arbetsliv.

Frågor om arbetslivet är ständigt aktuella eftersom arbetet är en betydelsefull del av många människors vardag. Förändringar i hur arbetet styrs, organiseras och leds kan få olika konsekvenser för olika grupper. Hur arbetsvillkor och arbetsmiljö gestaltar sig beroende på kön, klass, etnicitet och generation är därför viktigt att belysa, precis som vilka faktorer som ligger bakom framgångsrika organisationer. 

Vid CAV bedrivs forskning om arbetslivet på samhälls-, arbetsplats- och individnivå, i nationellt och internationellt perspektiv.

Vi är experter i samverkan, hör av dig så berättar vi mer.

Områden

Forskargrupper

Samarbeten

Samverka med forskare

CAV bygger på gemensam kunskapsutveckling mellan forskare och arbetsliv. Arbetet sker på lika villkor men utifrån olika kompetenser och kunskapsformer. Samverkan ger forskarna möjlighet att kommunicera sina forskningsresultat men också ta del av aktuella problem i arbetslivet. För arbetslivet innebär samverkan att få ta del av aktuell  forskning, få hjälp med problem men också att kunna vara med och formulera nya forskningsfrågor som genererar praktiskt nyttig men också teoretisk generaliserbar kunskap - d.v.s. kunskap som gynnar båda parter. 

Samverkan kan ske t.ex i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Samverka med studenter

CAV kan utgöra en länk mellan studenter och medlemsorganisationer för examensarbeten, mentorskap etc. CAV kan även bidra till att skapa kontaktytor för sina medlemmar för utvecklingen av professionsanknytning av utbildningar inom Högskolan i Borås. Möjlighet finns att delta som gästföreläsare, mentor eller fadderföretag i vissa utbildningar.