Huvudmeny
Fredric Gieth

2016-09-19 13:30

För att se varje barn krävs struktur


En stabil grund att stå på – det är i den änden man måste börja om man vill bygga upp ett långsiktigt och väl fungerande arbetssätt. Först efter det kan man gå vidare och välja en arbetsmetod. Det menar Fredric Gieth, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås som i dagarna drar igång en uppdragsutbildning för medarbetare inom förskolan i Falköpings kommun.

Utbildningen handlar om verksamhetsutveckling med stöd av systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation.

– Tyvärr finns det nog mer dåliga än bra exempel på hur man jobbar med dokumentation i dag. Det är lätt för kommunerna att köpa in tekniska verktyg för att strukturera arbetet, men att sedan använda dem på ett bra sätt är en helt annan sak, säger Fredric Gieth.

Utbildningen i Falköping kommer att ta tag i tre olika delar; systematiskt kvalitetsarbete och utvärdering, pedagogisk dokumentation, samt etiska aspekter vid dokumentationen. Fredric Gieth berättar att syftet med utbildningen är att ge alla medarbetare, både förskollärare och chefer, en gemensam grund att stå på.

Regionalt utvecklingsCentrum (RuC) Uppdragsutbildningen i Falköping anordnas av RuC vid Högskolan i Borås, på uppdrag av Falköpings kommun. RuC, är en länk och brobyggare mellan högskolan och det omgivande samhället i syfte att skapa förutsättningar för forskningsbaserad verksamhets- och kvalitetsutveckling och kompetensutveckling i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt organisationer inom näringsliv och arbetsmarknad.
Läs mer om RuC och om hur du kan beställa uppdragsutbildning till din organisation.

Gemensam grund

– Alla vi som arbetar i förskolan har gått igenom olika utbildningar vid olika tidpunkter. Det har varit många förändringar genom åren vad gäller både läroplan och hur utbildningarna lagts upp. Ta till exempel då jag själv gick min utbildning, då stod utvecklingspsykologi mycket i fokus, men så är det inte alls i dag. I dag pratar vi i stället om att möta varje barn där det befinner sig. Det är ett bra förhållningssätt, men också väldigt komplext – då blir det desto viktigare att arbeta systematiskt för att inte missa någon.

Fredric Gieth fortsätter att berätta om den djungel av information som finns att ta ställning till. Ett exempel han lyfter är att sextio procent av alla förskolor använder diagnosmaterial från grundskolans värld för att mäta barnens kunskapsnivå.

– Om vi bortser från att diagnosmaterialet är utvecklat för att användas på barn i skolåldern och inte på mindre barn, är det dessutom så att vi i förskolan faktiskt inte har i uppdrag att mäta barnens kunskapsnivå. I läroplanen trycker man hårt på att vi ska utgå från det enskilda barnet och att barnets röst är viktig. Ibland kan det upplevas vara svårt att utgå från varje enskilt barn utan att först testa vad barnet kan och inte kan, men det finns metoder för att göra det på andra sätt!

Etisk dokumentation med respekt för barnet

Hur man förhåller sig till var barnet är, är också någonting Fredric Gieth återkommer till när han pratar. Han förklarar att det är viktigt att dokumentera vad man gör i arbetet i förskolan för att kunna analysera vad som hänt i efterhand och på sätt ha någonting att utgå ifrån när man ska utveckla verksamheten.

– Men samtidigt är det viktigt att man tar hänsyn till barnen när man dokumenterar, och att dokumentationen utgår från ett respektfullt förhållningssätt gentemot dem. Om man till exempel använder fotografering eller filmning i dokumentationen, behöver man ta hänsyn till om barnet kanske inte vill bli fotograferat eller filmat en dag. Tidigare var den typen av frågor något man bara ställde till föräldrarna. Det är ett exempel på de etiska frågor vi kommer att diskutera under utbildningen i Falköping.

Viktigt med tydlig ansvarsfördelning

Synen på barnen är inte det enda som förändrats med åren. Tidigare hade arbetslaget gemensamt ansvar för varje del av verksamheten. När läroplanen gjordes om 2010 fick olika yrkeskategorier mer utpekat ansvar.

– Det är väldigt positivt att det är både chefer och förskollärare som ska gå utbildningen tillsammans i Falköping, för en viktig del i att skapa en bra grund är att se till att arbetsfördelningen är tydlig. Den tydligheten kan inte bara en grupp åstadkomma på egen hand, avslutar han.

Text och bild: Helen Rosenberg