Huvudmeny

Allmänna riktlinjer

Här finner du som är student, VFU-lärare och VFU-samordnare beskrivningar av rutiner och riktlinjer avseende arbete med verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärar- och lärarutbildning.

Rutiner och riktlinjer

Hoppa till:

Studenten har ansvar för
Samarbetspartner har ansvar för

VFU-samordnare har ansvar för

VFU-lärare har ansvar för

Högskolan i Borås har ansvar för

Rutin för studentens dokumentation av VFU

Rutin för områdesdag

Rutin för fältdagar

Rutin för tilldelning av VFU-område

Rutin för överlämnande av dokument till Högskolan i Borås

Krav för fullgjord närvaroplikt
Utdrag ur belastningsregistret

För mer utförlig information se VFU-handboken (pdf)
Saknar du äldre innehåll? Klicka här (pdf)


Studenten ansvarar för att

 • vid studiestart göra ett VFU-områdesval.
 • delge rektor eller förskolechef vid varje VFU-placering ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
 • VFU-dokumentationen i sin helhet används vid alla tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärar- och lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås
 • i samråd med VFU-lärare planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • så tidigt som möjligt kontakta berörd VFU-lärare inför varje VFU-period.
 • förmedla information från kursansvarig till VFU-lärare samt delge VFU-lärare aktuell kursplan, VFU-dokumentationen i sin helhet samt VFU-handboken.
 • under den verksamhetsförlagda utbildningen ta en aktiv roll i verksamheten genom att ta egna initiativ, ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen samt att ta ansvar för att få en så rik erfarenhet som möjligt. En rik erfarenhet omfattar såväl undervisning som förskollärar- och läraryrkets övriga arbetsuppgifter.
 • meddela VFU-lärare vid frånvaro och i samråd med VFU-lärare planera tillfälle då frånvaro kompletteras.
 • efter genomförd verksamhetsförlagd utbildning överlämna ett korrekt ifyllt och för kursen aktuellt Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till Högskolan i Borås.
 • korrekt ifylld Närvaroblankett områdesdag eller Närvaro komplettering områdesdag överlämnas till Högskolan i Borås.
 • i de fall ingen områdesdag arrangeras kontakta VFU-samordnare för att planera närvaro vid ordinarie VFU-placering.
 • vid frånvaro från områdesdag kontakta VFU-lärare för att planera och genomföra en dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie VFU-placering.
 • vid underkänd VFU omregistrera sig på aktuell kurs för att ges möjlighet att genomföra omexamination.

Till toppen


Samarbetspartner ansvarar för att

 • utse VFU-samordnare med pedagogisk kompetens.
 • introducera nya studenter.
 • tillhandahålla platser för verksamhetsförlagd utbildning.
 • genom att avsätta tid och resurser ge VFU-lärare möjlighet att uppfylla VFU-läraruppdraget.
 • anordna en områdesdag per termin.

Till toppen


VFU-samordnare ansvarar för att

 • i nödvändig utsträckning kommunicera med Högskolan i Borås.
 • enligt de placeringsdirektiv som meddelas av Högskolan i Borås placera studenter på områdets enheter.
 • förmedla information mellan partnerområdet, områdets enheter och Högskolan i Borås.
 • att förmedla information mellan partnersområdet, områdets enheter och Högskolan i Borås.
 • skyndsamt meddela Högskolan i Borås om studenten ogiltigt uteblir från VFU-placeringen under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Till toppen


VFU-lärare ansvarar för att

 • ta del av studentens VFU-dokumentation samt information från VFU-samordnare och Högskolan i Borås.
 • studenten ges möjlighet att delta i arbetslägets verksamhet.
 • i samråd med studenten planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • ge studenten återkoppling och stöd i kunskapsutvecklingen genom att inkludera studenten i verksamheten samt genom regelbundna och strukturerade handledningssamtal.
 • tillsammans med studenten genomföra minst tre på förhand planerade handledningssamtal (planeringssamtal, mittsamtal och slutsamtal).
 • erbjuda studenten kontinuerlig handledning utöver plneringssamtal, mittsamtal och slutsamtal.
 • i de kurser besök från Högskolan ingår medverka i trepartssamtal med student och besökande lärare från Högskolan i Borås.
 • genom kommentarer gjorda med utgångspunkt i för kursen aktuella kriterier och kursmål redogöra för studentens uppvisade måluppfyllelse i för kursen aktuellt Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • skyndsamt meddela VFU-samordnare om studenten ogiltigt uteblir från VFU-placeringen under den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • i ett tidigt skede (med fördel före mottsamtalet) meddela kursansvarig lärare på Högskolan då studenten uppvisar tveksam måluppfyllelse.

Till toppen


Högskolan i Borås ansvarar för

 • lärarutbildningarna, examinationer, information och utvärdering.
 • att regelbundet anordna VFU-dagar och samordnarträffar.
 • att anordna handledningsutbildning då adekvat underlag finns.
 • att formulera och tillgängliggöra Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • att rutinmässiga VFU-besök planeras och genomförs.
 • att förmedla intern och extern information och kommunikation som berör den operativa samordningen av verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärar- och lärarutbildning.
 • den operativa samordningen av platsbokning samt utbetalning av ersättning till samarbetspartner.
 • att boka platser för verksamhetsförlagd utbildning inom en genom avtal överenskommen tidsram.
 • att meddela studenter om aktuell VFU-placering och VFU-lärare vid terminsstart.
 • att som en del av Högskolan i Borås kvalitetssäkringsarbete kvalitetssäkra den interna VFU-organisationen.
 • att publicera inbjudan till områdesdagar.

Till toppen


Rutinbeskrivningar

Rutin för studentens dokumentation av VFU

Studentens samlade dokumentation av samtliga VFU-moment benämns inom Högskolan i Borås som ”VFU-dokumentation”. VFU-dokumentationen tillhör studenten och bildar ett samlingsdokument för all verksamhetsförlagd utbildning under förskollärar- lärarutbildning vid Högskolan i Borås. Studenten samlar dokumenten kan antingen digitalt eller i pappersform. Studentens VFU-dokumentation i sin helhet skall användas som underlag för handledning, planering och utvärdering vid varje VFU-period.

Studentens VFU-dokumentation inkluderar:

 • Ett försättsblad som studenten skapar inför utbildningens första VFU-period.
 • Samtliga Brdömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • Samtliga närvaroblanketter för samtliga fältdagar, områdesdagar och eventuell kompelettering vid frånvaro.
 • Övriga dokument som studenten önskar dokumentera i sin VFU-dokumentation.

Till toppen


Rutin för områdesdag

En dag varje hösttermin anordnar varje partnerområde en områdesdag i syfte att Högskolans partnerområde möjlighet att presentera den egna verksamheten, utvecklingsprojekt, utvecklingsarbete eller liknande. Datum för områdesdagen planeras årligen av Högskolan i Borås och inga studenter inom Sektionerna för förskollärar- och lärarutbildning schemaläggs för högskoleförlagd utbildning vid beslutat datum.

 

Partnerområdets åtagande vid områdesdag

 • Planerar ett program för, och formulerar en inbjudan till, en hel- eller halvdag.
 • Delger Högskolan i Borås inbjudan till områdesdagen.
 • Bereder möjlighet för studenten att närvara vid ordinarie VFU-placering i de fall inget annat innehåll planerats för områdesdagen.
 • Förser studenterna med Närvaroblankett områdesdag samt styrker studentens närvaro.

Studentens åtagande vid områdesdag

 • Fullgör sin närvaroplikt genom att närvara vid områdesdagen.
 • Kontaktar samordnare för att planera närvaro vid ordinarie VFU-placering i de fall inget annat innehåll planerats för områdesdagen.
 • Tar vid frånvaro från områdesdagen kontakt med VFU-lärare för att planera och utföra en dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie placering.
 • Ansvarar för att korrekt ifylld Närvaroblankett områdesdag fylls i och styrks.

Högskolan i Borås åtagande vid områdesdag

 • Planerar årligen ett datum då samtliga studenter inom Sektionerna för förskollärar. och lärarutbildning bereds möjlighet att delta vid en områdesdag genom att ej schemalägga studenterna för högskoleförlagd undervisning.
 • Publicerar inbjudan till områdesdagen på Högskolans lärplattform PingPong.
 • Delger Partnerområde Närvaroblankett områdesdag.

Till toppen


Rutin för fältdagar

 • Vid fältdagar finns inga krav på handledningssamtal eller kommentarer från VFU-lärare gällande studentens uppvisade färdigheter och förmågor.

Kursansvarig

 • Ansvarar för planering och utvärdering av fältdagar.
 • Förmedlar information och instruktioner gällande fältdagar till studenter samt till VFU-team.

Student

 • Förmedlar information och instruktioner gällande fältdagar till berörd VFU-lärare.
 • Kontaktar berörd VFU-lärare för planering av fältdagar.
 • Planerar och genomför i samråd med VFU-lärare fältdagarna enligt instruktioner från kursansvarig.
 • Ansvarar för att korrekt ifylld Närvaroblankett fältdagar överlämnas till Högskolan i Borås.

Till toppen


Rutin för tilldelning av VFU-område

 • Blankett områdesval används som underlag när studenten tilldelas ett område för genomförande av verksamhetsförlagd utbildning.
 • Studenten tillhör samma område under hela utbildningen.

Till toppen


Rutin för överlämnande av dokument till Högskolan i Borås

 • Ifyllda blanketter och formulär scannas/fotograferas och laddas upp i inlämningsporten för VFU i kursens Pingpong-aktivitet.

Till toppen


Krav för fullgjord närvaroplikt

Verksamhetsförlagd utbildning

 • Närvaro vid placeringen under VFU-perioden är obligatorisk.
 • För godkänd närvaro skall studenten genomföra 35 timmar (per hel vecka) verksamhetsförlagd utbildning vid placeringen fördelat på samtliga arbetsdagar under VFU-perioden.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via ett korrekt ifyllt och för kursen aktuellt Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som skall överlämnas till Högskolan i Borås via PingPong.
 • Vikariat under VFU-perioden betraktas ej som närvaro vid den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • Frånvaro kompletteras med motsvarande antal dagar resp. timmar i en så sammanhållen period som möjligt och i nära anslutning till den ordinarie VFU-perioden.

Områdesdag

 • Närvaro vid områdesdag är obligatorisk (frånvaro kompletteras med genomförande av en (1) dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie placering).
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via en korrekt ifylld Närvaroblankett områdesdag eller Närvaroblankett komplettering områdesdag som skall överlämnas till Högskolan i Borås.

Fältdagar

 • Närvaro vid fältdagar är obligatorisk.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via en korrekt ifylld Närvaroblankett fältdagar som skall överlämnas till Högskolan i Borås.

Till toppen


Utdrag ur belastningsregistret

·         i samråd med VFU-lärare planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Enligt riksdagsbeslut[1] skall förskollärar- och lärarstudenter som skall genomföra VFU genomgå en registerkontroll. Beslutet innebär att studenter delger rektor eller förskolechef ett utdrag ur polisens belastningsregister. Rektor eller förskolechef beslutar därefter om studenten anses lämplig att genomföra verksamhetsförlagd utbildning inom den organisation som hen ansvarar för. Om studenten inte delger rektor eller förskolechef ett giltigt registerutdrag tillåts studenten inte att genomföra VFU.[1] I Riksdagsskrivelse 2007/08:132 meddelas bifall gällande Utbildningsutskottets betänkande

2007/08:UbU4 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

Till toppen