Huvudmeny

Fortbildning i Europa - Erasmus

Erasmus+ är ett utbytesprogram finansierat av EU som gör det möjligt för dig som anställd att få stipendium för att kunna fortbilda dig vid ett annat lärosäte som deltar i Erasmussamarbetet. Behöriga länder är de 28 EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge, Makedonien och Turkiet. Det behöver inte finnas ett bilateralt avtal med lärosätet.

Personal - fortbildning (staff training)

Vilka möjligheter finns det?

Stipendium för Erasmus personal - fortbildning kan du få för fortbildning i egna arbetsuppgifter, exempelvis genom arbetsplatsförlagd arbetsskuggning vid ett annat lärosäte/företag/organisation eller för deltagande i kurser, seminarier och workshops (dock ej konferenser). Workshops, kurser, eller seminarier ska enbart handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller endast allmänbildande syfte. Kurserna kan t ex vara språkkurser för lärare som planerar att undervisa på engelska eller de kurser som anordnas av EAIE. Du kan även söka stipendium för så kallade staff training weeks/international weeks. Information om utbyten och international weeks hittar du på IMOTION (extern länk).

Doktorander har samma möjligheter som övriga anställda att ansöka om Erasmus personalfortbildning, förutsatt att aktiviteterna är kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid lärosätet.

Fortbildningen måste pågå under minst två arbetsdagar. Högskolan i Borås har beslutat att bevilja stipendium för max en veckas utbyte, detta för att möjliggöra att fler kan åka på utbyte. Man kan givetvis vara iväg längre än så men man kan bara få stipendium för en vecka.

Vissa organisationer är inte berättigade att stå som värdar för en personalfortbildningsaktivitet. Dessa är:

  • Samtliga EU-institutioner (extern länk), se även länkarna på sidan. (De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar)
  • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet (detta för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering)

Finansiering

Ersättning för Erasmusutbytet görs i efterhand genom att medel överförs till aktuell enhet/avdelning, till det på förhand angivna projektnumret. Erasmusstipendiet är tudelat, där den ena delen är ett dagbelopp baserat på vilket land utbytet äger rum och den andra delen avser att täcka resekostnader beräknat utifrån avstånd mellan sändande och mottagande part. (extern länk). Dagersättning kan även utbetalas för resdagar. Det utgår även extra ersättning om särskilda behov föreligger. I övrigt fungerar utbytet som en vanlig tjänsteresa. Observera att Erasmusstipendiet är ett bidrag och täcker per automatik inte samtliga kostnader som kan uppstå vid utbytet. 

Ansökan

Ta i god tid kontakt med din chef om du är intresserad av ett utbyte, förslagsvis på ditt utvecklingssamtal, så att det blir nedtecknat och överenskommet i ditt utvecklingsprogram. Fundera över vad du vill få ut av ditt utbyte och vart du vill åka. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med en internationell koordinator som ansvarar för utresande mobilitet vid din akademi. Denne bör även vara din kontaktperson från högskolan. Kontaktuppgifter för International Office hittar du här.

Fyll först i vår interna ansökningsblankett ("blankett 1" nedan) om Erasmus fortbildningsstipendium och skicka in den till International Office på exchange@hb.se. Du kommer då att få besked om medel finns tillgängligt. I så fall har du därefter en månad på dig att inkomma med en komplett Staff mobility for training - mobility agreement ("blankett 2"). Detta är överenskommelsen med mottagande part gällande de mer precisa planerna för utbytet. Övriga instruktioner får du sedan av högskolans Erasmus-handläggare.

Blanketter

Urval

Urval sker enligt principen först till kvarn. Vid en konkurrenssituation ges prioritet till personer som tidigare inte deltagit i Erasmusprogrammet.  

Vill du istället undervisa på ett partnerlärosäte i Europa kan du ansöka om Erasmusstipendium för undervisning.