Huvudmeny

För mentorer

Mentorsverksamheten syftar till att överbrygga teori och praktik för studenterna under deras utbildningstid. Målet är att den blivande läraren ska utveckla ett förhållningssätt till lärande och verksamhet som utgör en god förutsättning för att möta den utveckling som sker i samhället, förskola och skola.

Mentorsverksamheten pågår under de tre sista terminerna av utbildningen. Mentorsgrupperna består av cirka tio studenter. En verksam lärare, förskollärare knyts till gruppen. Tre gånger per termin á 1½ timma under resterande del av utbildningen kommer grupperna att träffas. Onsdag eftermiddag är studenterna undervisningsfria till förmån för träffarna. Däremot är det inte säkert att träffarna kommer att ligga just då. Det görs upp i samråd mellan mentorn och gruppen. Behovet av att träffas är ofta stort efter genomförd VFU, därför kan det vara bra att se när den ligger. En av studenterna fungerar oftast som kontaktperson och samordnare för gruppen. Utgångspunkten för träffarna är högskolan men platsen kan utifrån behov variera.

Studenterna är bärare av information om till exempel kurshandbok, schema med mera. Det är även studenterna som har ansvaret för träffarnas innehåll. Deras behov ska styra innehållet. Det ska finnas möjligheter att diskutera både teori och praktik och kanske framförallt kopplingen dem emellan. Mentorsverksamheten ska koncentreras på reflektion och diskussion. Mentors roll blir att vara lyhörd för studenternas frågor och stimulera till bearbetning av dessa utifrån yrkesrollen.

Mentorerna inbjuds till ett möte per år, där det ges möjlighet att dela erfarenheter med andra mentorer och ibland att få ta del av aktuell forskning inom förskole- eller skolområdet. Inför studenternas mentorsverksamhetsstart så erbjuds de och deras blivande mentorer till en informations- och mötesträff vid terminsstart.

Mentorsverksamheten är obligatorisk för studenterna och ger sammanlagt 1 hp under hela utbildningen. Missade träffar måste på något sätt kompletteras. En träff kan kompletteras i samråd med gruppen och mentorn, fler än en/termin kräver en annan komplettering. Studenterna förväntas också ha ett aktivt deltagande under träffarna. Mentorerna för närvaro samt rapporterar in detta till samordnare i slutet av varje termin. Då bifogas även arvodesblanketten. Ett arvode utgår terminsvis till mentorerna och baseras på resväg till högskolan.

På Högskolan i Borås ges också en mentorsutbildning.