Huvudmeny

Allmänna riktlinjer

Denna sida riktar sig till dig som på något sätt bidrar till eller deltar i arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom sektionen för förskollärar- och lärarutbildning.

Observera att skrivelserna som återfinns på denna webbplats är en översiktlig sammanställning som publicerats för att fungera som ett stöd för samtliga som arbetar med sektionens verksamhetsförlagda utblidning (VFU). Ansvarsfördelningen mellan Högskolan i Borås och Högskolans samarbertspartners regleras i de samarbetsavtal gällande VFU som parterna tecknat.

Hoppa till:

Studenten ansvarar för att
VFU-lärare har i uppdrag att
Rektor eller förskolechef har i uppdrag att
VFU-samordnare har i uppdrag att
Förvaltning eller motsvarande har i uppdrag att
Högskolan i Borås ansvarar för
Närvaro vid VFU och komplettering vid frånvaro
Studentens VFU-dokumentation
Områdesdag
VFU-placering
Fältdagar
Utdrag ur belastningsregistret
Tystnadsplikt, handlingssekretess, värdegrund och handlingsplaner
Försäkring
Ersättning till partnerområde
Bedömning och examination
Handledning
Vid VFU-lärares frånvaro
VFU-besök och trepartssamtal
Byte av VFU-plats
Förskollärarutbildning
Grundlärarutbildning F-3
Grundlärarutbildning 4-6
Ämneslärarutbildning

Saknar du äldre innehåll? Klicka här (pdf)


Studenten ansvarar för att

 • vid studiestart lämna önskemål om VFU-område (formulär för önskemål om VFU-område: klicka här),
 • delge rektor eller förskolechef vid varje VFU-placering ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (för mer information klicka här),
 • VFU-dokumentationen i sin helhet används vid alla tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärar- och lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås,
 • i samråd med VFU-lärare planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den verksamhetsförlagda utbildningen,
 • så tidigt som möjligt kontakta berörd VFU-lärare inför varje VFU-period,
 • förmedla information från kursansvarig till VFU-lärare, delge VFU-lärare aktuell kursplan, VFU-dokumentationen i sin helhet och VFU-handboken,
 • meddela VFU-lärare vid frånvaro och i samråd med VFU-lärare planera tillfälle då frånvaro kompletteras (för mer information om komplettering och frånvaro klicka här),
 • efter genomförd verksamhetsförlagd utbildning överlämna ett korrekt ifyllt och för kursen aktuellt Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till Högskolan i Borås (för mer information om inlämning av dokument klicka här),
 • i de kurser VFU-besök från Högskolan ingår medverka i trepartssamtal med VFU-lärare och besökande lärare från Högskolan i Borås,
 • korrekt ifylld Närvaroblankett områdesdag eller Närvaro komplettering områdesdag överlämnas till Högskolan i Borås,
 • i de fall ingen områdesdag arrangeras kontakta VFU-samordnare för att planera närvaro vid ordinarie VFU-placering,
 • vid frånvaro från områdesdag kontakta VFU-lärare för att planera och genomföra en dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie VFU-placering,
 • vid underkänd VFU-period delta i planering av om-VFU samt omregistrera sig på aktuell kurs för att ges möjlighet att genomföra omexamination,
 • under den verksamhetsförlagda utbildningen ta en aktiv roll i verksamheten genom att ta egna initiativ, ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen samt att ta ansvar för att få en så rik erfarenhet som möjligt. En rik erfarenhet omfattar såväl undervisning som förskollärar- och läraryrkets övriga arbetsuppgifter.

Till toppen


VFU-lärare har i uppdrag att

 • ta del av studentens VFU-dokumentation samt information från student, VFU-samordnare och Högskolan i Borås,
 • ge studenten möjlighet att delta i arbetslagets verksamhet,
 • i samråd med studenten planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den verksamhetsförlagda utbildningen,
 • ge studenten återkoppling och stöd i kunskapsutvecklingen genom att inkludera studenten i verksamheten samt genom regelbundna och strukturerade handledningssamtal,
 • tillsammans med studenten planera och genomföra minst tre på förhand planerade handledningssamtal (planeringssamtal, mittsamtal och slutsamtal),
 • erbjuda studenten kontinuerlig handledning utöver planeringssamtal, mittsamtal och slutsamtal,
 • i de kurser VFU-besök från Högskolan ingår medverka i trepartssamtal med student och besökande lärare från Högskolan i Borås,
 • genom kommentarer gjorda med utgångspunkt i för kursen aktuella kriterier och kursmål redogöra för studentens uppvisade måluppfyllelse i för kursen aktuellt Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
 • skyndsamt meddela VFU-teamet om studenten inte tar kontakt inför VFU-perioden eller ogiltigt uteblir från VFU-placeringen under den verksamhetsförlagda utbildningen (kontaktuppgifter till VFU-teamet: klicka här),
 • i ett tidigt skede (med fördel före mittsamtalet) meddela kursansvarig lärare på Högskolan då studenten uppvisar tveksam måluppfyllelse (kontaktuppgifter till respektive kursansvarig finns i de VFU-brev som publiceras på sidan "Dokument": klicka här),

Till toppen


Rektor eller förskolechef har i uppdrag att

 • studenten välkomnas och introduceras på enheten,
 • förankra examensmålen för förskollärar- och lärarutbildningarna i personalgruppen och motivera medarbetare i verksamheten att bidra till den verksamhetsförlagda utbildningen,
 • regelbundet föra dialog med VFU-samordnare kring den verksamhetsförlagda utbildningen i den egna verksamheten i syfte att kvalitetssäkra utbildningen och samarbetet kring utbildningen,
 • utse VFU-lärare i enlighet med de placeringsdirektiv som Högskolan i Borås förmedlar via VFU-samordnare,
 • ge VFU-lärare/arbetslag förutsättning att avsätta tid för att uppfylla de ansvar som avtalats för samarbetet,
 • utgöra ett stöd för VFU-lärare i handledningsuppdraget,
 • informera övriga berörda, t.ex. vårdnadshavare och elevhälsa, om att det i verksamheten bedrivs verksamhetsförlagd utbildning i samarbete med Högskolan i Borås,
 • genomföra en kontroll av studentens utdrag ur polisens belastningsregister (för mer information klicka här),
 • fatta besluta gällande om studenten anses lämplig att genomföra verksamhetsförlagd utbildning inom den verksamhet som hen ansvarar för,
 • informera om, och ge studenten möjlighet att underteckna avtal gällande sekretess.

Till toppen


VFU-samordnare har i uppdrag att

 • i nödvändig utsträckning kommunicera med Högskolan i Borås,
 • i samråd med rektor eller förskolechef och i enligt de placeringsdirektiv som meddelas av Högskolan i Borås placera studenter för verksamhetsförlagd utbildning vid VFU-områdets enheter,
 • regelbundet föra dialog med rektor, förskolechef och Högskolan i Borås kring den verksamhetsförlagda utbildningen i den egna verksamheten i syfte att kvalitetssäkra utbildningen och samarbetet kring utbildningen,
 • förmedla information mellan partnersområdet, områdets enheter och Högskolan i Borås,
 • planera och genomföra en VFU-områdesdag per kalenderår,
 • delta vid de VFU-samordnarträffar som anordnas av Högskolan i Borås,
 • delge Högskolan i Borås partnerområdes rutin för kvalitetssäkring av arbete som berör lärosätets verksamhetsförlagda utbildning samt aktuella utvärderingar.

Till toppen


Förvaltning eller motsvarande har i uppdrag att

 • utse VFU-samordnare med pedagogisk kompetens,
 • tillhandahålla det avtalade antalet VFU-platser,
 • fastställa rutiner och riktlinjer för samtliga inom organisationen som deltar i, och berörs av, den verksamhetsförlagda utbildningen,
 • ge berörda möjlighet att delta i fortbildning som anordnas av Högskolan i Borås (exempelvis handledningsutbildning, VFU-samordnarträffar och VFU-dagar),
 • verka för att studentens verksamhetsförlagda utbildning kan genomföras i enlighet med aktuella examensmål samt grund- och förskolans värdegrund,
 • verka för att förankra omfattningen av uppdraget som verksamhetsförlagd lärarutbildare hos samtliga berörda inom den egna organisationen,
 • verka för att studenten under studietiden är delaktig i organisationens verksamhet och därmed betraktas som en tillgång,

Till toppen


Högskolan i Borås ansvarar för

 • förskollärar- och lärarutbildning, examinationer, information och utvärdering,
 • att regelbundet föra dialog med förvaltning eller motsvarande, VFU-samordnare, rektor och förskolechef kring den verksamhetsförlagda utbildningen i syfte att kvalitetssäkra utbildningen och samarbetet kring utbildningen,
 • att regelbundet föra dialog med studenter och VFU-samordnare kring planering och uppföljning av VFU-placeringar i syfte att kvalitetssäkra utbildningen och samarbetet kring utbildningen,
 • att regelbundet anordna VFU-dagar och VFU-samordnaträffar,
 • att anordna handledningsutbildning då adekvat underlag finns,
 • att formulera och tillgängliggöra Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
 • att rutinmässiga VFU-besök planeras och genomförs,
 • att förmedla intern och extern information och kommunikation som berör den operativa samordningen av verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärar- och lärarutbildning,
 • den operativa samordningen av platsbokning samt utbetalning av ersättning till samarbetspartner,
 • att boka platser och förmedla placeringsdirektiv för verksamhetsförlagd utbildning inom en genom avtal överenskommen tidsram,
 • att meddela studenter om aktuell VFU-placering och VFU-lärare vid terminsstart,
 • att som en del av Högskolan i Borås kvalitetssäkringsarbete kvalitetssäkra den interna VFU-organisationen vid Högskolan i Borås,
 • att publicera inbjudan till områdesdagar.

Till toppen


Närvaro vid VFU och komplettering vid frånvaro

Studentens närvaro vid sammanhängande VFU-period, fältdagar samt områdesdag är obligatorisk. Närvaro dokumenteras och styrks enligt rutinerna nedan, likaså kompletteras frånvaro enligt rutinerna nedan.

Fullgjord närvaroplikt vid

sammanhängande VFU-period:

 • För att fullgöra sin närvaroplikt skall studenten genomföra 35 timmar verksamhetsförlagd utbildning per femdagarsvecka vid VFU-placeringen fördelat på samtliga arbetsdagar under VFU-perioden (35 timmar per hel femdagarsvecka).
 • Tid för lunchrast och övriga raster planeras utöver dessa 35 timmar.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via ett korrekt ifyllt och för kursen aktuellt Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

fältdagar:

 • Fältdagar planeras i samråd mellan student och VFU-lärare utifrån kursens innehåll.
 • Antal arbetstimmar per fältdag beslutas av respektive kursansvarig, om inget annat anges tillämpas 7 arbetstimmar per fältdag som krav för fullgjord närvaroplikt.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via en korrekt ifylld Närvaroblankett fältdagar.

områdesdag:

 • För att fullgöra sin närvaroplikt deltar studenten enligt det hel- eller halvdagsprogram som planerats av Högskolans partnerområde.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via en korrekt ifylld Närvaroblankett områdesdag som överlämnas till Högskolan i Borås.

Komplettering vid frånvaro

sammanhängande VFU-period:

 • Kompletteras med motsvarande antal dagar i en så sammanhållen period som möjligt och tidsmässigt i nära anslutning till den ordinarie VFU-perioden.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via ett korrekt ifyllt och för kursen aktuellt Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

fältdagar:

 • Komplettering av fältdagar planers i samråd mellan student och VFU-lärare utifrån kursens innehåll.
 • Antal arbetstimmar per fältdag beslutas av respektive kursansvarig, om inget annat anges tillämpas 7 arbetstimmar per fältdag som krav för fullgjord närvaroplikt.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via en korrekt ifylld Närvaroblankett fältdagar.

områdesdag:

 • Kompletteras med en (1) dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie VFU-placering.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via en korrekt ifylld Närvaroblankett komplettering områdesdag.

Till toppen


Studentens VFU-dokumentation

Studentens samlade dokumentation av samtliga VFU-moment benämns inom Högskolan i Borås som ”VFU-dokumentation”. VFU-dokumentationen tillhör studenten och bildar ett samlingsdokument för all verksamhetsförlagd utbildning under förskollärar- lärarutbildning vid Högskolan i Borås. Studenten samlar dokumenten kan antingen digitalt eller i pappersform. Studentens VFU-dokumentation i sin helhet skall användas som underlag för handledning, planering och utvärdering vid varje VFU-period.

Studentens VFU-dokumentation inkluderar:

 • Ett försättsblad som studenten skapar inför utbildningens första VFU-period.
 • Samtliga Brdömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • Samtliga närvaroblanketter för samtliga fältdagar, områdesdagar och eventuell kompelettering vid frånvaro.
 • Övriga dokument som studenten önskar dokumentera i sin VFU-dokumentation.

Rutin för överlämnande av dokument till Högskolan i Borås

 • Ifyllda bedömningsunderlag, blanketter och formulär scannas/fotograferas och laddas upp i inlämningsporten för VFU i kursens PingPong-aktivitet.
 • Om dokumentationen lämnas efter angivet datum eller om dokumentationen kompletterats skall kursansvarig meddelas om att dokumentationen lämnats in.

Till toppen


Områdesdag

En dag varje hösttermin anordnar varje partnerområde en områdesdag i syfte att Högskolans partnerområde möjlighet att presentera den egna verksamheten, utvecklingsprojekt, utvecklingsarbete eller liknande. Datum för områdesdagen planeras årligen av Högskolan i Borås och inga studenter inom Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning schemaläggs för högskoleförlagd utbildning vid beslutat datum.

Studentens åtagande vid områdesdag

 • Studenten fullgör sin närvaroplikt genom att närvara vid områdesdagen (för mer information om närvaro klicka här).
 • Studenten kontaktar samordnare för att planera närvaro vid ordinarie VFU-placering i de fall inget annat innehåll planerats för områdesdagen (kontaktuppgifter till VFU-samordnare i respektive VFU-område: klicka här).
 • Studenten tar vid frånvaro från områdesdagen även kontakt med VFU-lärare för att planera och utföra en dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie placering.
 • Studenten ansvarar för att Närvaroblankett områdesdag fylls i och styrks. Närvaroblanketten delas ut vid varje områdesdag.

Partnerområdets åtagande vid områdesdag

 • VFU-samordnare i området planerar ett program för och formulerar en inbjudan till en hel- eller halvdag (aktuellt datum publiceras på sidan "Kalendarium": klicka här).
 • VFU-samordnare delger Högskolan i Borås inbjudan till områdesdagen för publicering i lärplatformen Pingpong (inbjudan skickas till vfu-lararstudenter@hb.se och VFU-teamet meddelar studenterna att inbjudan publicerats).
 • Partnerområdet bereder möjlighet för studenten att närvara vid ordinarie VFU-placering i det fall inget annat innehåll planerats för områdesdagen.
 • VFU-samordnare förser studenterna med Närvaroblankett områdesdag samt styrker studentens närvaro (närvaroblanketten finns tillgänglig på webbplatsen för VFU-samordnare: klicka här).

Högskolan i Borås åtagande vid områdesdag

 • Högskolan i Borås planerar årligen ett datum då samtliga studenter inom Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning bereds möjlighet att delta vid en områdesdag genom att ej schemalägga studenterna för högskoleförlagd utbildning.
 • Högskolan i Borås samordnar information gällande datum och inbjudan mellan studenter och VFU-samordnare.
 • Högskolan i Borås publicerar inbjudan till områdesdagen på Högskolans lärplattform PingPong.
 • Högskolan i Borås delger VFU-samordnare Närvaroblankett områdesdag.

Till toppen


VFU-placering

VFU och fältdagar inom förskollärar- och lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås ingår varje termin som en del i de utbildningsvetenskapliga, förskolepedagogiska, ämnes- och ämnesdidaktiska kurserna. De uppgifter som studenten genomför på sin VFU är därmed nära relaterat till kursens innehåll och studenten använder även många av sina erfarenheter från VFU vid högskoleförlagda examinationer där det ofta krävs att teorin har en tydlig professionsanknytning. För att säkerställa att studenten får en placering i relevant verksamhet och tilldelas en VFU-lärare med relevant erfarenhet och kompetens så hanterar vi placeringarna termin för termin. Enligt Högskolan i Borås rutiner måste studenten uppfylla förkunskapskraven för nästkommande termin för att vara behörig att få en VFU-plats tilldelad.

Tilldelning av VFU-område

 • Studenten tilldelas ett VFU-område av Högskolan i Borås i samråd med Högskolans partnerområde utifrån studentens önskemål om VFU-område.
 • Om studenten inte delgivit Högskolan i Borås ett önskemål om VFU-område tilldelas studenten ett VFU-område i första hand baserat på tillgång till VFU-lärare och i andra hand utifrån studentens folkbokförda adress.
 • Studenten tillhör samma VFU-område under hela utbildningen.

Beslut om VFU-placering och meddelande om VFU-plats och VFU-lärare

När du som är student får meddelande om din VFU-plats och VFU-lärare innebär det att din VFU-placering är beslutad. Myndigheten Högskolan i Borås betraktar en VFU-placering som beslutad när följande är uppfyllt:

 • VFU-samordnaren i ditt VFU-område har registrerat en VFU-plats och VFU-lärare i vårt VFU-system.
 • VFU-systemet har synkronisserat med Ladok (detta sker vid det datum som anget i VFU-aktiviteten i Pingpong).
 • Vid synkroniseringen fattas ett beslut om VFU-placering endast när dessa två krav är uppfyllda:
 • 1. En VFU-plats och en VFU-lärare finns registrerad i VFU-systemet (dessa godkänns av VFU-samordnare).
 • 2. Den placerade studenten är registrerad i Ladok på den kurs som placeringen avser (detta för att säkerställa att endast behöriga studenter får ett beslut om VFU-placering).
 • När ett beslut om VFU-placering fattas får samtliga berörda studenter ett automatiskt mail från VFU-systemet, där finns information om VFU-plats och VFU-lärare.

Om du inte fått meddelande om VFU-placering vid det datum som anges i Pingpong så kontakta snarast VFU-teamet via vfu-lararstudenter@hb.se.


Till toppen


Fältdagar

Under varje kurs utan sammanhängande VFU-period, alternativt under varje termin beroende av vad som avtalats mellan Högskolan i Borås och Högskolans partnerområde, finns möjlighet att utnyttja upp till fem fältdagar. Vid fältdagar ställs inga krav på handledningssamtal eller uppföljning från VFU-lärare gällande studentens uppvisade färdigheter och förmågor utan studenten ges i samråd med VFU-lärare tillgång till verksamheten för att till exempel observera eller genomföra moment i barn- eller elevgrupp.

Studentens åtagande vid fältdagar

 • Studenten förmedlar information och instruktioner gällande fältdagar till berörd VFU-lärare.
 • Studenten kontaktar berörd VFU-lärare för planering av fältdagar.
 • Studenten planerar och genomför i samråd med VFU-lärare fältdagarna utifrån instruktioner från kursansvarig och kursens innehåll.
 • Studenten ansvarar för att korrekt ifylld Närvaroblankett fältdagar överlämnas till Högskolan i Borås (för mer information om närvaro klicka här, för mer infomation om överlämnande av närvaroblanketter klicka här).

Kursansvarigs åtagande vid fältdagar

 • Kursansvarig ansvarar för planering och utvärdering av fältdagarnas innehåll.
 • Kursansvarig förmedlar information och instruktioner gällande fältdagar till studenter samt till VFU-team.
 • Antal arbetstimmar per fältdag beslutas av respektive kursansvarig, om inget annat anges tillämpas 7 arbetstimmar per fältdag som krav för fullgjord närvaroplikt.
 • Kursansvarig ger studenten möjlighet att lämna Närvaroblankett fältdagar via Pingpong.

Till toppen


Utdrag ur belastningsregistret

·         i samråd med VFU-lärare planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Enligt riksdagsbeslut[1] skall förskollärar- och lärarstudenter som skall genomföra VFU genomgå en registerkontroll. Beslutet innebär att studenter delger rektor eller förskolechef ett utdrag ur polisens belastningsregister. Rektor eller förskolechef beslutar därefter om studenten anses lämplig att genomföra verksamhetsförlagd utbildning inom den organisation som hen ansvarar för. Om studenten inte delger rektor eller förskolechef ett giltigt registerutdrag tillåts studenten inte att genomföra VFU.

Studenten äger dokumentet och behöver inte lämna ifrån sig originalet eller överlämna kopia.

[1] I Riksdagsskrivelse 2007/08:132 meddelas bifall gällande Utbildningsutskottets betänkande

2007/08:UbU4 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

Till toppen


Tystnadsplikt, handlingssekretess, värdegrund och handlingsplaner

Alla som arbetar inom förskola, grundskola och fritidshem lyder under sekretess i olika grad. Sekretesslagen skyddar barn och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomstillstånd till sociala och ekonomiska problem. Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga uppgifter. Den är såväl muntlig (tystnadsplikt) som skriftlig (handlingssekretess).

Då studenten vistas på VFU-enheten omfattas hen av: svensk lagstiftning, nationella förordningar, den lokala verksamhetens samtliga styrdokument, handlingsplaner, riktlinjer eller snarlika bestämmelser samt av Högskolan i Borås samtliga styrdokument, handlingsplaner, riktlinjer eller snarlika bestämmelser.

Till toppen


Försäkring

Studenter är under hela sin utbildning försäkrade via Kammarkollegiet. Mer information finns på Högskolan i Borås hemsida.

Till toppen


Ersättning till partnerområde

Högskolan har slutit avtal med samarbetspartner som erhåller indexreglerad ersättning direkt per mottagen student. I vissa fall utgår endast en administrativ ersättning.

Ersättningsunderlag skickas via e-post och kontrolleras samt godkännas av VFU-samordnaren med hjälp av rapport i VFU-databasen. Hur ersättningen fördelas vid varje enskild enhet bestäms av respektive samarbetspartner.

Till toppen


Bedömning och examination

Verksamhetsförlagd utbildningen är en undervisningsform, ett obligatoriskt moment samt en examination i utvalda kurser inom utbildningsprogrammet. I vilken omfattning VFU skall ingå regleras i examensordning i högskoleförordningen. Då VFU är en examination görs den slutgiltiga bedömningen av studentens måluppfyllelse av examinerande lärare vid Högskolan i Borås. Samtliga moment som examineras inom varje kurs resulterar i ett samlat kursresultat. Kraven det samlade kursresultatet samt för de olika betygsstegen finns angivet i varje kursplan. Ej att förväxla med de kriterier som återfinns i Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), dessa kriterier används som underlag för dokumentation och bedömning av examinationen VFU. Betygsstegen underkänd (U), godkänd (G) används vid samtliga VFU-examinationer, därutöver används även betygssteget och väl godkänd (VG) när VFU-examinationen sammantaget ger 3 hp eller mer. Vid varje sammanhängande VFU-period ifylls Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samråd mellan VFU-lärare och student. I detta underlag dokumenteras studentens genomförda utbildningsmoment i relation till formulerade mål och eventuella kriterier.

Till toppen


Handledning

Under den sammanhängande VFU-perioden genomför studenten och VFU-läraren minst tre på förhand planerade handledningssamtal: planeringssamtal, mittsamtal och slutsamtal. Utöver dessa tre samtal sker kontinuerlig handledning och återkoppling till studenten. Utgångs punkt för handledning och återkoppling utgörs av studentens VFU-dokumentation, kursens bedömningsunderlag, kursplan, utbildningsplan, information från kursansvarig, studentens personliga VFU-mål samt studentens och VFU-lärarens erfarenheter. Den mängd tid som avsätts för handledning, återkoppling och dokumentation anses vara tillräcklig då student och VFU-lärare upplever att de getts möjlighet att uppfylla sina åtaganden.

Förslagsvis innehåll vid planeringssamtal

 • Båda parters förväntningar inför VFU-perioden.
 • Planering av kommande handledningssamtal under VFU-perioden.
 • Samtal kring studentens VFU-dokumentation, kursens bedömningsunderlag, kursplan, utbildningsplan, information från kursansvarig, studentens personliga VFU-mål samt studentens och VFU-lärarens erfarenheter.
 • Samtal kring hur båda parter tolkar kursens mål och kriterier samt vad som kan förväntas för att dessa skall kunna uppnås.
 • Tystnadsplikt och handlingssekretess.Presentation av verksamheten, verksamhetens lokala mål, rutiner, riktlinjer, verksamhetsplan och systematiska kvalitetsarbete.
 • Arbetsorganisation, ledningsfunktioner, resursfördelning och resursanvändning.
 • Arbetslagets utformning och arbetsuppgifter.
 • Information om barn- eller elevgruppen.
 • Arbetsmiljön, utrustning, material, lokaler, utomhusmiljön, närområdet.
 • Personalsamverkan, konferenser, APT, arbetslagsmöten mm.
 • Samverkan med föräldrar, förskola, skola, fritidshem, samhälle.
 • Verksamhetsområdets sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden och dessa faktorers betydelse för verksamheten.

Förslagsvis innehåll vid mittsamtal

 • Reflektion och diskussion kring pedagogiska värderingar och förhållningssätt.
 • Utrymme för studenten att ansvara för och hålla i egna lektioner/ aktiviteter.
 • Utrymme och möjlighet för studenten att lyfta och genomföra egna pedagogiska tankar och idéer.
 • Stöd till studenten i arbetet med att skriva didaktiska reflektioner över sin VFU.
 • Studentens progression och ökat ansvar samt aktiva deltagande under VFU-perioden.
 • Avstämning. Positiv återkoppling och eventuella utvecklingsområden utifrån studentens VFU-dokumentation, kursens bedömningsunderlag, kursplan, utbildningsplan, information från kursansvarig, studentens personliga VFU-mål samt studentens och VFU-lärarens erfarenheter.
 • Informera studenten om eventuella tveksamheter kring förväntad måluppfyllelse.
 • Som senast i samband med mittsamtalet bör kontakt upprättas med Högskolan i Borås om det föreligger tveksamhet angående studentens måluppfyllelse.

Förslagsvis innehåll vid slutsamtal

 • Hur har studentens delaktighet varit i den pågående verksamheten i klassen/barngruppen, i arbetslaget, på skolan/ förskolan?
 • Hur har studentens delaktighet i planering med VFU-läraren respektive i arbetslaget fungerat?
 • Uppfyllelse av den aktuella kursens mål, studentens personliga VFU-mål samt kursspecifika VFU-uppgifter och studentens förväntningar på VFU-perioden.
 • Hur har handledning under VFU-perioden sett ut (tid, omfattning, innehåll)?
 • Reflektion och diskussion kring pedagogiska värderingar och förhållningssätt.
 • Har utrymme funnits för studenten att ansvara för och hålla i egna lektioner/aktiviteter?
 •  Har utrymme och möjlighet funnits för studenten att genomföra egna pedagogiska tankar och idéer?
 • Stöd till studenten i arbetet med att skriva didaktiska reflektioner över sin VFU.
 • Studentens utveckling och ökat ansvar under VFU-perioden.
 • Sammanfattande utvärdering av VFU-perioden och studentens uppvisade måluppfyllelse.

Till toppen

 


 

Vid VFU-lärares frånvaro

Om din VFU-lärare är frånvarande under delar av din VFU skall du alltid tilldelas en tillförordnad VFU-lärare. Det förekommer att VFU-lärare arbetar deltid och då har rektor/förskolechef och arbetslaget planerat vem om är tillförordnad VFU-lärare redan i förväg. Andra gånger kan det bli nödvändigt att hitta en lösning när du redan är ute på VFU till exempel om din VFU-lärare blir sjuk, även då är det rektor/förskolechef och arbetslaget som planerar vem som blir tillförordnad VFU-lärare.

Till toppen


VFU-besök och trepartssamtal

Under utbildningen genomförs ett eller två trepartssamtal beroende på vilken utbildningsprogram studenten läser. I trepartssamtalet deltar studenten, VFU-läraren och besökande lärare från Högskolan. Trepartssamtalet genomförs i syfte att bidra till studentens kunskapsutveckling inom ramen för utbildningsprogrammet. Studentens VFU-dokumentation, kursens bedömningsunderlag, kursplan, utbildningsplan, information från kursansvarig, studentens personliga VFU-mål samt studentens, VFU-lärarens och besökande lärares erfarenheter ligger till grund för samtalet. Samtalet är framåtsyftande och har en formativ inriktning. Studentens uppvisade kunskaper och färdigheter samt möjligheter för studentens fortsatta kunskapsutveckling diskuteras och dokumenteras.

Högskolans lärare inleder trepartssamtalet med att klargöra syftet med och ramarna för samtalet samt ansvarar för att dessa efterföljs. Studenten och VFU-läraren berättar vad de vill ta upp under samtalet. Student, VFU-lärare och besökande lärare från Högskolan har gemensamt ansvar för att alla tre kommer till tals i samtalet och att samtalet ger en allsidig och framåtsyftande ton gällande studentens genomförda och fortsatta utbildningsmoment. Trepartssamtalet avslutas med att alla tre parter ges möjlighet att sammanfatta sin upplevelse av vad som framkommit under samtalet. Om det under trepartssamtalet uttryckt tveksamheter kring studentens förmåga att uppnå lärandemålen upprättas en handlingsplan där stödåtgärder formuleras och planeras. Handlingsplanen undertecknas av student, VFU-lärare och besökande lärare från Högskolan.

Dokument för rapportering av VFU-bersök samt dokument för upprättande av handlingsplan finns tillgänglig på Högskolan i Borås hemsida för anställda (kontakta VFU-teamet via vfu-lararstudenter@hb.se så hjälper vi dig att hitta dit).

Till toppen


Byte av VFU-plats

I det fall något av följande uppstår skall du tilldelas en annan VFU-placering och måste då kontakta VFU-teamet direkt när du får kännedom.

 • Din VFU-lärare är inte utbildad/legitimerad förskollärare, grund- eller ämneslärare.
 • Din VFU-lärare är utbildad/legitimerad men arbetar INTE i den verksamhet och/eller undervisar INTE i det ämne som är relevant för kursen.
 • Din VFU-lärare är en nära anhörig till dig.
 • Du har nyligen arbetat eller arbetar på VFU-platsen.
 • I klassen eller barngruppen där din VFU-lärare arbetar finns elever/barn som du som är student har en nära relation till.

Byte av VFU-plats EFTER platsvalet är klart

Följande anses vara befogad grund för att byta VFU-plats EFTER du fått besked om att platsvalet är klart, om du som student upplever det som problematiskt/obekvämt och/eller det finns regler på VFU-platsen som anger något annat:

 • Du har någon anhörig på skolan eller förskolan.
 • Du har tidigare kommit överens med lärare på högskolan, VFU-teamet, studievägledare, studenthälsan, VFU-samordnare och/eller VFU-lärare och fått klart och tydligt besked om att du inte skall genomföra VFU på den skolan eller förskolan.

Byte av VFU-plats FÖRE platsvalet är klart

Följande anses vara en befogad grund för att byta VFU-plats FÖRE du fått besked om att platsvalet är klart, om du som student meddelat VFU-teamet senast 15 april respektive 15 oktober terminen innan.

 • Du har flyttat till en annan kommun eller kommer att flyttat till en annan kommun och vill byta VFU-område.
 • Du har kommit överens med lärare på högskolan, VFU-teamet, studenthälsan, studievägledare, VFU-samordnare och/eller VFU-lärare och fått klart och tydligt besked om att du inte skall genomföra VFU på den skolan eller förskolan.

Byte av VFU-plats av annan anledning än vad som anges ovan

När det rör sig om VFU är det alltid din utbildning och ditt lärande som står i fokus, därför prioriteras alltid att du placeras i relevant verksamhet, att din VFU-lärare har relevant kompetens och att alla inblandade, exempelvis barn, elever, förskollärare, lärare och studenter har en så god studie- och arbetsmiljö som möjligt. För att alla inblandade skall ges möjlighet att prioritera dessa saker väljer VFU-teamet att inte behandla följande ärenden under innevarande termin och det kan dröja innan du får återkoppling:

 • Byte av VFU-plats på grund av restid som är under 2 timmar .

Till toppen


Förskollärarutbildning

Du genomför din VFU i förskoleverksamhet och din VFU-lärare är utbildad förskollärare. I termin 1, 2 och 3 genomför du din VFU tillsammans med en VFU-lärare som arbetar i ett arbetslag vars verksamhet är utformad för de yngre barnen. Grundtanken är att du skall genomföra din VFU i samma arbetslag under termin 1, 2 och 3 för att sedan byta till en annan förskola i termin 4. I termin 4, 5 och 6 genomför du din VFU tillsammans med en VFU-lärare som arbetar i ett arbetslag vars verksamhet är utformad för de äldre barnen. I termin 6 har du möjlighet att genomföra VFU i förskoleklass och i termin 7 har du möjlighet att lämna önskemål om vilken typ av förskoleverksamhet du vill genomföra din VFU inom. VFU-teamet och kommunens VFU-samordnare planerar i samråd alla studenters placeringar individuellt inför varje termin och det kan finnas olika anledningar till att du behöver byta VFU-plats, därför finns det inga bestämmelser eller regler som anger exempelvis vilken termin du skall byta till en ny förskola.

Önskemål inom förskollärarutbildning

 • önskemålet inför termin 6 avser alternativen att genomföra VFU i förskoleklass eller i förskola på en avdelning med äldre barn,
 • önskemålet inför termin 7 avser pedagogisk inriktning och/eller den åldersgrupp du önskar genomföra din VFU inom,
 • önskemål om specifik förskola, specifik VFU-lärare och specifik geografisk plats tas inte i beaktande i samband med önskemål inför termin 6 och termin 7.

Viktigt att veta

Observera att högskolan och ditt VFU-område aldrig kan garantera att du kan genomföra VFU på samma skola eller förskola i mer än en termin i sträck. Vidare kan högskolan och ditt VFU-område aldrig garantera att du får en VFU-placering enligt ditt önskemål.

Du får aldrig kontakta en skola eller förskola för att själv fråga om eller planera VFU och fältdagar. Du får endast kontakta en skola eller förskola gällande VFU om och när:

 • Du har fått ett mail från högskolan om att platsvalet är klart och därmed fått information om din VFU-plats och VFU-lärare,
 • Du på annat sätt har fått ett godkännande från VFU-teamet och kommunens VFU-samordnare.

Till toppen


Grundlärarutbildning F-3

Du genomför din VFU i grundskolans årskurs 1-3. När du genomför VFU i termin 1, 2 och 3 har du en VFU-lärare som är utbildad, är behörig att undervisa i grundskolans årskurs F-3 och undervisar i matematik och svenska. Grundtanken är att du skall placeras på samma skola med samma VFU-lärare i termin 1, 2 och 3 men det är högst prioriterat att du i termin 2 genomför din VFU-tillsammans med en VFU-lärare som arbetar i årskurs 1. Detta medför att det i vissa fall blir nödvändigt att byta VFU-plats i termin 2.

I termin 2 är det alltså viktigt att du får möjlighet att genomföra din VFU med en VFU-lärare som arbetar i årskurs 1. I resterande terminer är det alltid din VFU-lärares behörighet och undervisningsämne som är högst prioriterat. VFU-teamet och kommunens VFU-samordnare planerar i samråd alla studenters placeringar individuellt inför varje termin, därför finns det inga bestämmelser eller regler som anger exempelvis vilken termin du skall byta till en ny skola.

Generellt förhåller sig VFU-teamet och kommunens VFU-samordnare enligt följande prioriteringar:

 • din VFU-lärare skall alltid vara utbildad lärare, behörig i och undervisa i grundskolans årskurs 1-3,
 • det är högt prioriterat att du i termin 2 genomför din VFU i årskurs 1,
 • i termin 3 skall din VFU-lärare vara behörig i och undervisa i SO,
 • i termin 5 skall din VFU-lärare vara behörig i och undervisa i engelska,
 • i termin 6 skall din VFU-lärare vara behörig i och undervisa i NO,
 • en målsättning är att du byter VFU-plats minst en gång under utbildningen för att ge dig möjlighet att få erfarenhet från fler än en skola (bytet sker vanligtvis inför termin 4),

Önskemål inom grundlärarutbildning F-3

 • önskemålet inför termin 7 avser pedagogisk inriktning och/eller den årskurs du önskar genomföra din VFU inom,
 • önskemål om specifik skola, specifik VFU-lärare och specifik geografisk plats tas inte i beaktande i samband med önskemål inför termin 7.

Viktigt att veta

Observera att högskolan och ditt VFU-område aldrig kan garantera att du kan genomföra VFU på samma skola eller förskola i mer än en termin i sträck. Vidare kan högskolan och ditt VFU-område aldrig garantera att du får en VFU-placering enligt ditt önskemål.

Du får aldrig kontakta en skola eller förskola för att själv fråga om eller planera VFU och fältdagar. Du får endast kontakta en skola eller förskola gällande VFU om och när:

 • Du har fått ett mail från högskolan om att platsvalet är klart och därmed fått information om din VFU-plats och VFU-lärare,
 • Du på annat sätt har fått ett godkännande från VFU-teamet och kommunens VFU-samordnare.

Till toppen


Grundlärarutbildning 4-6

Du genomför din VFU i grundskolans årskurs 4-6. Din VFU-lärare är utbildad lärare, är behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4-6 och undervisar i matematik, svenska och engelska. Grundtanken är att du placeras på samma skola med samma VFU-lärare i termin 1, 2 och 3 för att sedan placeras på en ny skola med en ny VFU-lärare i termin 4.

I termin 3 läser du ditt tillvalsämne och kan därför behöva byta VFU-plats för att få en VFU-lärare som undervisar i och är behörig i det ämne du valt. I termin 3 är det inte nödvändigt att din VFU-lärare undervisar i matematik, svenska och engelska.

I termin 4, 5, 6, 7 och 8 genomför du din VFU i grundskolans årskurs 4-6 tillsammans med en VFU-lärare som undervisar i matematik, svenska och engelska i åk 4, 5 eller 6. När du får en ny placering i termin 4 så har VFU-teamet och våra VFU-samordnare i kommunerna som målsättning att du skall få en placering i årskurs 4, detta för att du skall ha möjlighet att följa den VFU-läraren och den klassen till och med årskurs 6.

Det är dock alltid din VFU-lärares undervisningsämnen och behörighet som är absolut viktigast. När VFU-teamet skickar bokningar till kommunernas VFU-samordnare så anges vid vissa tillfällen en specifik årskurs. Detta beror på att VFU-teamet och VFU-samordnare i samråd gör en individuell bokning för samtliga studenter inför varje termin. Det finns inga bestämmelser eller regler som anger exempelvis vilken termin du skall byta till en ny skola.

Önskemål inom grundlärarutbildning 4-6

 • önskemålet inför termin 7 avser pedagogisk inriktning och/eller den årskurs du önskar genomföra din VFU inom,
 • önskemål om specifik skola, specifik VFU-lärare och specifik geografisk plats tas inte i beaktande i samband med önskemål inför termin 7.

Viktigt att veta

Observera att högskolan och ditt VFU-område aldrig kan garantera att du kan genomföra VFU på samma skola eller förskola i mer än en termin i sträck. Vidare kan högskolan och ditt VFU-område aldrig garantera att du får en VFU-placering enligt ditt önskemål.

Du får aldrig kontakta en skola eller förskola för att själv fråga om eller planera VFU och fältdagar. Du får endast kontakta en skola eller förskola gällande VFU om och när:

 • Du har fått ett mail från högskolan om att platsvalet är klart och därmed fått information om din VFU-plats och VFU-lärare,
 • Du på annat sätt har fått ett godkännande från VFU-teamet och kommunens VFU-samordnare.

Till toppen


Ämneslärarutbildning

Du genomför din VFU i grundskolans årskurs 7-9. Din VFU-lärare är legitimerad och undervisar i för kursen relevant ämne/ämnen. Grundtanken är att du genomför din VFU på samma skola i termin 1, 2 och 3 för att sedan byta till en annan skola i termin 4. VFU-teamet och kommunens VFU-samordnare planerar i samråd alla studenters placeringar individuellt inför varje termin, därför finns det inga bestämmelser eller regler som anger exempelvis vilken termin du skall byta till en ny skola. Det innebär att du som student eventuellt byter VFU-placering vid fler tillfällen då det alltid är högst prioriterat att din VFU-lärare är legitimerad och undervisar i relevant ämne.

Önskemål inom ämneslärarutbildning

 • önskemålet inför termin 7 avser pedagogisk inriktning,
 • önskemål om specifik skola, specifik VFU-lärare och specifik geografisk plats tas inte i beaktande i samband med önskemål inför termin 7.

Viktigt att veta

Observera att högskolan och ditt VFU-område aldrig kan garantera att du kan genomföra VFU på samma skola eller förskola i mer än en termin i sträck. Vidare kan högskolan och ditt VFU-område aldrig garantera att du får en VFU-placering enligt ditt önskemål.

Du får aldrig kontakta en skola eller förskola för att själv fråga om eller planera VFU och fältdagar. Du får endast kontakta en skola eller förskola gällande VFU om och när:

 • Du har fått ett mail från högskolan om att platsvalet är klart och därmed fått information om din VFU-plats och VFU-lärare,
 • Du på annat sätt har fått ett godkännande från VFU-teamet och kommunens VFU-samordnare.

Till toppen