Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Frågor och svar för sjuksköterskestudenter

Här samlar vi några av de vanliga frågorna som kommer från sjuksköterskestudenter med anledning av coronaviruset. Frågor som inte besvaras nedan ställer du till: A2@hb.se


Uppdaterad nyhet 2020-05-15: En student smittad under VFU


Uppdaterade frågor 2020-03-26

Hur kan vi vara säkra på att alla följer informationen kring salstentor och att studenter inte kommer sjuka? Kan en sjuksköterska finnas på plats och kontrollera om det finns studenter med symptom innan vi går in i lokalen? 

I ett yrke som sjuksköterska är det extra viktigt att vara ansvarstagande och följa de rekommendationer som myndigheter ger. Vi förutsätter att våra studenter agerar professionellt, tänker på det egna ansvaret och faktiskt följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och den information som vi från högskolan ger. Alla är också skyldiga att följa smittskyddslagen. Lagen innebär att du som vet med dig att du har symptom på en smittsam sjukdom är skyldig att skydda andra mot smittorisk.

Vi kommer inte att ha en sjuksköterska på plats för att kontrollera om studenterna är sjuka utan vi litar på att alla tar ett eget ansvar. 

Kan ni inte kräva att alla studenter tar handsprit när de går in i tentasalen? 

Det kommer inte att vara nödvändigt att alla studenter tar handsprit när de går in i lokalen då de inte ska vara i fysisk kontakt med varandra. Dock kommer det finnas handsprit på plats i alla lokaler, främst för användning i samband med toalettbesök. 

Jag förstår att de som pluggar termin 6 måste ha salstenta för att bli klara och komma ut i arbetslivet, men varför är det så viktigt att även vi som pluggar termin 1-3 har salstenta? 

För att en student ska kunna gå vidare till termin 4 måste vi säkerställa att rätt förkunskapskrav från termin 1-3 finns, att det finns en utveckling så studenten kan gå vidare till nästa nivå i utbildningen.. Vi har noga sett över alla delar av utbildningen och gjort en bedömning av när det går att genomföra moment på distans och när det inte är möjligt. Och under just termin 1-3 finns det moment som vi bedömt vara nödvändiga att genomföra på plats. 


Uppdaterad fråga 2020-03-25

Vad ska jag tänka på vid salstentamen? Vad händer om jag är sjuk på dagen för tentan?

Det är viktigt att du tar ditt ansvar för att minimera riskerna för smittspridning i samband med tentamen.

Därför påminner vi dig om att du är skyldig att följa smittskyddslagen. Lagen innebär att du som vet med dig att du har symptom på en smittsam sjukdom är skyldig att skydda andra mot smittorisk. Om man inte följer lagen och smittar ned någon annan kan man dömas för brottet misshandel.

Vi är mitt i en pandemi av coronavirussjukdomen covid-19. De symptom som du ska vara uppmärksam på är feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Och det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

I de fall vi misstänker att en student deltar vid salstentamen trots sjukdomssymptom kommer vi att uppmana hen att inte delta. Vi kan också komma att vidta åtgärder för att i vissa fall avvisa studenter.

Högskolan vidtar utöver detta försiktighetsåtgärder i tentamenssalen; de som skriver kommer att sitta minst två meter ifrån varandra. Vi kommer också att se till att det inte blir någon köbildning. Vi ber dig att tänka på att hålla avstånd även när du anländer till tentamen och går därifrån.

Dessa åtgärder gör vi för att vi ska skydda varandra!

Om du missar en tentamen för att du är sjuk får du delta vid nästa examinationstillfälle, enligt högskolans ordinarie rutiner.


Uppdaterade frågor 2020-03-20

Kan ni förtydliga vad ni menar med svaret "Du erbjuds tillfällen för omtentamen längre fram, i linje med tidigare planering." Menar ni att man erbjuds ett ytterligare tillfälle utöver de man missat eller erbjudas man det sista tillfälle som redan är inplanerat i schemat? I sådana fall behöver man ordna intyg på att man känner förkylningssymptomer?

Lärosätet ger de tillfällen till examination som redan är inplanerade. I dagsläget planerar vi inte för extra tentamenstillfällen.

Jag undrar hur ni har tänkte er med detta? Alla andra högskolor och universitet i hela Sverige är stängt och de har examinationer och hemtentamen. Spridningen kommer ändå inte förminska och det blir dessvärre mer och mer och det är då vi inte kommer kunna få bort viruset. Regeringen har bestämt att högskolor och universitet ska stängas. Varför hade vi inte våra tentor onsdag och idag om vi ändå har skolan som vanligt och istället göra alla tre tentor på 4 timmar hur går detta till?

Tre mindre tentor i humanbiologi var planerade vecka 12 under tre olika dagar när vi fick besked om att alla salstentamen blev inställda. Senare beviljades undantag för ssk-programmet och då hann vi ordna så att samtliga examinationer ändå kunde ges samma vecka men vid ett tillfälle. Sammanslagningen ser vi inte som ett problem då de mindre tentorna under tidigare kurser getts som en tenta och detta har fungerat väl.

Vad händer om det blir stopp för grundskola och förskola? Jag har småbarn och att bedriva distansplugg med dom hemma kommer vara en omöjlighet.

Vad som händer om grundskola och förskola stänger är inte en fråga som lärosätet kan besvara.


Uppdaterade frågor 2020-03-19

Varför är sjuksköterske- och polisutbildningen undantagna distansundervisningskravet?

Utbildningarna har kursmoment som inte går att göra på distans och att undantagen görs för att säkerställa att studenterna får de kunskaper de behöver för att kunna gå vidare med sina studier

Läs mer här

Gäller undantaget också examinationer?

Ja, de salstentamina som är planerade i termin 1, 2, 3 och 6 genomförs som planerat (tills annat anges) och vi kommer att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning.

Jag går termin 2 och har examination i morgon 20 mars. Förväntas jag komma?

Ja, om du är frisk, så ska du genomföra tentamen så som tidigare planerat. Har du förkylningssymptom ska du inte komma till undervisningsmoment och examinationer som görs på campus.

Om jag är sjuk och missar tentan? Vad händer då?

Du erbjuds tillfällen för omtentamen längre fram, i linje med tidigare planering.

Men varför måste vi in på campus, kan vi inte genomföra alla tentor på distans?

Alla tentor kan inte göras på distans. Det finns också en rättssäkerhetsaspekt som vi måste följa. Som ansvariga för utbildningen måste vi säkerställa att alla våra studenter som genomför tentamina och blir godkända har slutfört alla sina utbildningsmoment på ett rättssäkert sätt. En examen som sjuksköterska innebär att du blir legitimerad sjuksköterska. Din kunskap måste därför uppfylla högt ställda kvalitetskrav med hänsyn till patientsäkerhet, vilket genomförd och godkänd tentamen är ett kvitto på.

Varför stänger/pausar ni inte utbildningen tillsvidare?

Vi pausar inte vår utbildning utan anpassar den efter rådande omständigheter. Vi ställer om och en stor del av undervisningen sker nu på distans, med nämnda undantag. Utbildningen är samhällskritisk och det föreligger inget beslut om att vi ska stänga utbildningen. Vi anpassar vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På så sätt får studenterna inte heller en ofrivillig paus utan kan gå vidare i sina studier.

Hur blir det med VFU?

 VFU är ett moment som inte kan göras på distans och förnärvarande fungerar VFU för de flesta av våra studenter. Vi ser över hinder och möjligheter tillsammans med de vårdverksamheter som vi samarbetar med. Vi ber samtliga studenter att vara flexibla i förhållande till de förändringar som kan komma att inträffa under terminen.

Går alla sjuksköterskestudenters salstentor som vanligt eller är det bara vissa årskurser/kurser?

Vi har gjort bedömningen att vi behöver prioritera salstentamen för termin 1, 2, 3 och 6 för VT 2020.

Att vissa salstentor ges, betyder det att vissa seminarier, labbar och föreläsningar också kommer ske på högskolan?

Verksamhet på Kliniskt träningscentrum, KTC, kommer att bedrivas, men i mindre grupper.

Jag har inte hört något från min kursansvarige om vad som gäller för min tenta som är idag/imorgon/nästa vecka. Vad ska jag göra?

Denna vecka har vi fått fatta snabba beslut mot bakgrund av regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ber er att ha överseende med ett visst informationsglapp som kan uppstå vid dessa extraordinära situationer.

Jag är i riskgruppen, måste jag skriva salstentan? 

Läs svaret på coronasidorna på studentwebben

Jag ska skriva och har inget passerchip, vad gör jag?

Behöver du ett passerchip är du välkommen att ringa studentexpeditionen på nummer: 033 435 4550, måndag 8-15, tisdag 8-14, ons-fre 8-15 så hjälper vi dig vidare. Observera att du behöver en giltig legitimation för att kunna erhålla ett passerchip. Har du tappat bort ditt gamla passerchip kostar ett nytt 100 kr.

Kan jag köpa blåa kläder till KTC fastän studentexpeditionen är stängd?

Behöver du dessa kläder är du välkommen att ringa studentexpeditionen på nummer: 033 435 4550, måndag 8-15, tisdag 8-14, ons-fre 8-15 så hjälper vi dig vidare.