Huvudmeny
Digital tentamen

2017-09-22 09:00

Högskolan förbereder införande av digital salstentamen


Högskolan i Borås startar nu ett högskoleövergripande projekt i syfte att förbereda införande av digital salstentamen som huvudsaklig metod, vid den typen av examination. Projektet planeras vara avslutat vid årsskiftet 2018/2019. Under stor del av 2018 kommer alltfler digitala salstentamina att genomföras.

Det är ett stort projekt som nu startar och vars mål påverkar alla personer med koppling till undervisning på högskolan. Med digital salstentamen är papper och penna ett minne blott och istället genomförs tentamen med hjälp av dator.

Ett nytt IT-system är givetvis plattformen och en viktig del i processen, men det är lika mycket en förändrad arbetsprocess som står i fokus, menar Yvonne Ohlsson som är utredare på verksamhetsstöd och högskolans projektledare för digital salstentamen:

– En stor del av förändringen handlar om att skapa effektivare och säkrare hantering av de olika momenten som ingår i tentamensprocessen. Men den kanske viktigaste frågan handlar om lärarnas utveckling av undervisning som resulterar i ett visst sätt att ställa frågor vid tentamen. Administrativt sett handlar det om att kunna stödja tentamensprocessen digitalt från lärarens frågebatteri till dess att tentamen arkiveras, säger hon.

Fler lärosäten inför
I takt med teknikens utveckling och med digitaliseringens möjligheter införs digital examination nu på alltfler nordiska och svenska lärosäten, bland annat på Göteborgs universitet som gick ”live” under 2016. På regeringsnivå pågår samtidigt programmet för digital förnyelse ”Digitalt först”, vilket också bidrar till ökad förändringstakt bland landets lärosäten. Programmet syftar till att stärka styrningen och samordningen av det offentliga Sverige och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.

Vid Högskolan i Borås är målet att allt fler salstentamina ska ske digitalt under projektets gång fram till årsskiftet 2018/2019 och att den utvecklingen därefter fortsätter i ordinarie verksamhet. Det är en stor omställning som nu påbörjas. Under 2016 genomfördes 1 427 stycken salstentamen, varav endast cirka 90 stycken digitalt, d.v.s. drygt 6 %.

Projektledargrupp för digital Salstentamen

Studiebesök planeras
Arbetsgrupper har nyligen bildats och studiebesök planeras på andra lärosäten, däribland
på just Göteborgs universitet. Hösten 2017 handlar mycket om att beskriva önskade arbetsprocesser och vilka krav de processerna ställer på ett IT-system. Därefter sammanställs en kravspecifikation som utgör underlag för en kommande upphandling av IT-system.

– Vi förväntas ha valt systemleverantör i mars 2018 och innan dess måste vi ha definierat och sammanställt en omfattande kravspecifikation. För att säkerställa att vi täcker in allt har arbetsgrupperna i uppgift att utvärdera alla aspekter från undervisning till IT, administration och inte minst juridik, berättar Yvonne Ohlsson.

Vad är då fördelarna med att införa en digitaliserad arbetsprocess och vad kan den tillföra verksamheten?
– Förutom de saker jag redan nämnt kring effektivare, moderna och rättssäkra arbets-processer, så finns det hållbarhetsaspekter också som exempelvis minskad pappersåtgång. Jag tycker att studentens lärande i centrum är vår ledstjärna i detta arbete och kan vi genom att införa denna examinationsmetod underlätta för samtliga berörda är det den största fördelen, säger Yvonne Ohlsson.

Närmare information med tids- och projektplan kommer att finnas tillgängligt på
anställd- och på studentwebben på hb.se i början av oktober.

Anställd - för mitt arbete – utbildningsstöd - examinationer – tentamen
Student – Student – Mina-studier – Tentamen – Examination

Text: Henrik Grönberg
Foto: Suss Wilén (översta bilden)
Henrik Grönberg