Huvudmeny

Hållbar utveckling och Högskolan i Borås

Högskolor och universitet har en viktig uppgift i att medverka till en ökad medvetenhet om det egna agerandets roll för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För Högskolan i Borås innebär en samordning av hållbar utveckling i utbildning att du som student stimuleras till kritiskt tänkande i din utbildning och ges underlag till att verka för och i ett hållbart samhälle. En viktig fråga blir hur innehållet i din utbildning, så väl på program- som på kursnivå bidrar till en hållbar utveckling. Symbolen HU-diplomerad kurs, markerar vilka program som innehåller kurser som diplomerats för sitt arbete med hållbar utveckling.

Student och personal ska vara medvetna om, och vara delaktiga i högskolans arbete för en hållbar samhällsutveckling. En aktiv medverkan från student och personal är en förutsättning för att nå framgång i arbetet.

Hållbar utveckling handlar om att klokt hantera ändliga resurser. Kommande generation ska i jämförelse med nuvarande ges bättre förutsättningar för ett gott liv.