Huvudmeny

Tillbud

Med tillbud avses en plötslig händelse som hade kunnat leda till, men inte ledde till, personskada.

Ett tillbud har ofta samma orsak som en arbetsolycka. Det är därför viktigt att även tillbud uppmärksammas. När ett tillbud inträffat ska du beskriva händelseförloppet på en tillbudsblankett och anmäla det till din akademi.

Ett tillbud som inte lett till någon personskada ska inte anmälas till Försäkringskassan. I övrigt bör ett tillbud behandlas på samma sätt som en arbetsskada.

Om ett tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska högskolan (akademichef vid berörd akademi) omedelbart anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Se Arbetsmiljöförordningen 2§ (Extern länk).

Det är viktigt att du som student anmäler eventuella tillbud så att högskolan kan arbeta aktivt med att förhindra ohälsa och olycksfall. Blankett för anmälan av tillbud (pdf)

Blanketten skickas till registrator@hb.se (Högskolan i Borås, Registrator, 501 90 Borås) som i sin tur skickar den till berörd akademi med en kopia till HR.