Huvudmeny
Stadsmiljö i Vietnam

Fältstudier MFS

Minor Field Studies är ett SIDA-finansierat stipendieprogram à 27 000 kr med syfte att öka svenska studenters intresse för globala utvecklingsfrågor och att verka i globala sammanhang. Fältstudien genomförs under minst åtta veckor i ett utvecklingsland och resulterar i ett examensarbete eller en uppsats.

MFS-fältstudier hösten 2019

Ansökningsomgången är avslutat. Nästa omgång kommer att publiceras under hösten 2019 inför MFS- fältstudier under våren 2020. Datum kommer att publiceras senare.

Förberedande aktiviteter

Är du intresserad av MFS uppmanas du till att delta vid de olika aktiviteter som Högskolan erbjuder såsom informationspass för MFS. Datum kommer att publiceras i samband med utlysningen av stipendierna inför våren 2020.

För fältstudien gäller:

 • Uppsatsen ska studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.
 • Uppsatsens frågeställning ska ha relevans för de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.
 • Fältstudien ska vara minst åtta sammanhängande veckor.
 • Studien ska genomföras i ett utvecklingsland. Möjliga samarbetsländer för MFS (extern länk).
 • Studenten ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. Studenter från Norden ska vara fast boende och folkbokförda i Sverige sedan minst ett år.
 • Studenten läser på grund-/avancerad nivå och fältstudien ska vara direkt kopplad till examensarbete eller uppsatskurs och examineras vid studentens lärosäte.
 • Studenten får inte ha påbörjat forskarutbildning.
 • Studenten får inte tidigare ha beviljats ett MFS-stipendium och får inte vara beviljad ett SIDA- eller UHR-stipendium (ex Erasmus) för samma fältstudie.
 • Studenten ska ha goda kunskaper i engelska och svenska.
 • Uppsatsen ska skrivas på engelska eller vistelselandets språk om detta godkänns av utbildningsansvarig.
 • Både akademisk kvalitet, genomförbarhet praktiskt och metodmässig, samt personlig lämplighet bedöms vid urvalet.
 • Stipendium kan inte beviljas för studier i områden dit UD avråder ifrån resor. Det gäller även om rekommendationerna är att endast nödvändiga resor bör förekomma.
 • Studenten ska ha en handledare vid studentens lärosäte samt en kontaktperson i fält.

Beviljade stipendiater

 • Tilldelas ett stipendium på 27000 kr när ansökan beviljats och stipendieavtal skrivits.
 • Återbetalar hela eller delar av stipendiet om studien avbryts.
 • Deltar i en obligatorisk förberedelsekurs vid Sidas kursgård i Härnösand. Kursen ska företrädesvis genomföras senast 5-8 veckor före avresa.
 • Ansvarar för att boka resa, ordna med visum och vaccinationer.
 • Ansvarar för att hålla sig informerade om UD:s reserekommendationer.
 • Är försäkrade av kammarkollegiet med Student UT-försäkring.
 • Kontaktar ambassaden/konsulatet efter ankomst och meddelar dem kontaktuppgifter.
 • Ansvarar för att återkoppla studiens resultat till vistelselandet och organisationer/kontaktpersoner.
 • Engagerar sig i att sprida erfarenheter och resultat vid högskolan.
 • Skriver reseberättelse, fyller i en rapporteringsenkät samt deltar i ett debriefingsamtal efter hemkomst.

Ansökan
Ansökningsdatum kommer att publiceras i samband med utlysningen inför våren 2020.

För mer information om ansökningsprocessen: Ansökningsdokument och information om ansökningsprocessen.

För frågor, vänligen kontakta exchange@hb.se.