Huvudmeny
Textila mönster

2017-12-18 09:43

Förståelse för mönster kan utveckla textildesignområdet


Passion för mönster driver Tonje Kristensen Johnstone, universitetslektor och doktorand inom textildesign. Nu har hon kommit halvvägs i sina doktorandstudier och presenterar sina resultat vid ett licentiatseminarium. Där ska hon bland annat berätta om textila mönster som rumslig bestämning.

Hej Tonje Kristensen Johnstone, vad är syftet med din avhandling?

– Det är att undersöka textila mönster som rumslig definierare och vad det betyder i en mönsterkontext inom textildesign. Ett andra syfte är att använda konceptuella rumsliga begrepp som alternativa designvariabler i designprocessen, och att undersöka hur det kan användas för att definiera och analysera mönsterrelationer. De konceptuella rumsliga begreppen tar utgångspunkt i ordklassen adverb, det vill säga ord som beskriver hur, var och när en händelse äger rum.

Vad är de viktigaste resultaten hittills? Tonje Kristensen

– De viktigaste resultaten är mina tre designexempel (där jag undersöker ovanstående), en teoretisk analysmodell som alternativ till mönsteranalys samt workshops med designstudenter där de fick pröva att designa mönster med abstrakta begrepp, exempelvis ”upp”, ”bakom” eller ”framför” som designvariabler under designprocessen.

Hur har du kommit fram till dem?

– Jag kom fram till detta genom att göra många mindre designexempel, som sedan analyserades och förädlades och utvecklades till huvudexemplen. Ständiga diskussioner och kontinuerliga tankeprocesser gav nya idéer som ledde till den teoretiska modellen. Det viktigaste, och roligaste, var att testa detta i praktiken med mina studenter genom att i workshopformatet få input och nya idéer kring hur detta kan utvecklas.

 Vad driver dig som forskare?

– Min forskning har tre utgångspunkter: Min tid som verksam textildesigner och mönsterformgivare, där intresset för mönster och mönsterverkan tog fart; kopplingen mellan mönster och rumslighet som specifik inriktning. En annan viktig utgångspunkt är undervisning i mönsterformgivning. Min tjänst på Textilhögskolan är delad; 50 procent universitetslektor i textildesign och 50 procent doktorand, vilket gör att jag har lång och bred erfarenhet av undervisning. Sist men inte minst, min eviga 'passion for patterns', mönster har och kommer alltid att fascinera mig, det är något unikt med den dragningskraft just repetitionens effekt har. Licentiatseminariet är måndag 18 december kl. 10:00-12:00 i Galleriet, T154, Textilhögskolan.
Titel på avhandlingen: Surface patterns, spatiality and pattern relations in textile design.
Läs avhandlingen (extern länk).

Varför är det viktigt att forska om mönster?

– Jag vill få djupare kunskap om mönster och att kunna förmedla detta till studenterna, och sedan kunna utveckla textildesignområdet, mer specifikt mönsterformgivning. Men även att utveckla begreppet 'pattern relations' i en textildesignkontext är en annan drivkraft. Sen vill jag lyfta fram ett område som sällan är i fokus i designforskningen, nämligen ytmönster, och undersöka detta i relation till ett bredare mönsterkoncept.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Tonje Kristensen Johnstone
Porträtt: Högskolan i Borås